РЕШЕНИЕ
№ 1151
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3085/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня" за услугата "Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Горно Черковище.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „В деловодството на община Казанлък е постъпила Докладна записка с вх. № 10-10-11/05.09.2019 г. от Антон Антонов, кмет на кметство с. Горно Черковище с искане за разкриване на пункт на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ (ОПКМДМК) за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години с приложени 10 броя искания от родители на деца до 3-годишна възраст.

В т. 32 от Решение № 961/04.02.2019 г. за приемане Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г. е записано: „Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“  да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, при минимален норматив от  десет деца, ползващи услугата.”

Във връзка с тези обстоятелства е необходимо да се вземе решение от Общински съвет - Казанлък за разкриване на „Пункт за раздаване на храна” на ОП „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, гр. Казанлък в с. Горно Черковище. Община Казанлък предлага за целта да се предостави помещение с размери 2,60 м/2,30 м, находящо се в имот 509 в УПИ III за кметството, в кв. 29.

Средно дневно броят на абонатите на ОПКМДМК, гр. Казанлък за услугата „Детска млечна кухня“ в периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. е общо 207 деца, а средно месечно за същия период -  4 339 деца.

На основание чл. 117 от Закона за здравето и във връзка с чл. 118 към същия закон, държавата и общините, юридическите и физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата. Детските кухни са организационно обособени структури, които съхраняват и предоставят храна за деца до тригодишна възраст. Изискванията към устройството и дейността им, както и нормите за здравословно хранене на децата в тях, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Община Казанлък чрез ОПКМДМК подпомага родителите и на деца до 3 години ежедневно, като създава условия за осигуряване на разнообразна и здравословна храна.

 

Издръжката на децата в общинските детски ясли и дейността на общинските детски кухни се подпомагат от съответния общински бюджет, като родителите и настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

Изискванията към устройството и дейността на детските кухни, както и нормите за здравословно хранене на децата до 3-годишна възраст, се определят с  Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от Министерство на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103/02.12.2008 г.).“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 19 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 118, ал. 1 и ал. 3 от Закона за здравето,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Разкрива пункт към ОП „Кухня-майка, в т.ч. Детска млечна кухня“, гр. Казанлък за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години в с. Горно Черковище.

 

2. За нуждите на пункта определя помещение с размери 2,60 м/2,30 м, находящо се в имот 509 в УПИ III за кметство в кв. 29 в с. Горно Черковище.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.