РЕШЕНИЕ
№ 1153
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58

 

Относно: ОС_3072/02.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Казанлък - 2019 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че във връзка с устойчивото нарастване на нивата на терористична заплаха в глобален мащаб и съгласно чл. 16, ал. 6 от Закона за противодействие на тероризма държавните и местните органи и структури в рамките на своята компетентност, приемат, съответно утвърждават планове за противодействие на тероризма за изпълнение на задълженията им, предвидени в Националния план за противодействие на тероризма.

Плановете по чл. 16, т. 6 се изготвят на национално, областно и общинско ниво.

Кметът организира разработването на общински план за противодействие на тероризма и го внася за приемане от общинския съвет след съгласуване с директорите на съответната териториална дирекция на ДАНС и на съответната областна дирекция на МВР.

На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за противодействие на тероризма и във връзка с Национален план за противодействие на тероризма, е разработен План за противодействие на тероризма на община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 16, т. 6 от Закона за противодействие на тероризма,

 

Р Е Ш И:

 

Приема План за противодействие на тероризма на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.