РЕШЕНИЕ
№ 1154
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3097/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък на спечелилия конкурса Светослав Колев.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „ С Решение № 1116 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 25.07.2019г.  е открит конкурс за възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД. С него са определени условията и реда за провеждане на конкурса, изискванията към кандидатите, необходимите документи за участие, начина на провеждане на конкурса и др.

В изпълнение на Решение № 1116/25.07.2019 г. на Общински съвет-Казанлък, определената комисия се събра в обявения час – 11,00ч. на 23.08.2019 г. в Стая № 29 в сградата на общинска администрация, бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък за провеждане на конкурса и проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

 • Комисията е разгледала постъпилите в определения срок документи и е установила, че заявление е подал 1 /един/ кандидат: Ивелин Емилов Недялков – вх.№ 94-И-316-3/21.08.2019г. в 15,47 ч.
 • По документите на Ивелин Емилов Недялков, комисията констатира, че отговаря на поставените изисквания с Решение № 1116/25.07.2019 г. на Общински съвет-Казанлък и се допуска до втори етап: събеседване по определените теми.
 • Във връзка с направените констатации от събеседването по двете теми, членовете на комисията се затрудниха с поставяне на каквито и да е оценки, както и да извърши класиране. Поради тази причина комисията взе решение да не класира кандидата и да се продължи приемането на документи до 02.09.2019 г., съгласно решението на Общински съвет – Казанлък за втора дата за провеждане на конкурса.
 •  

  До 16,30 ч. на 02.09.2019 г. са подали документи за участие в обявения конкурс следните кандидати:

 • Георги Христов Митов – вх.№ 94-Г-40-1/02.09.2019г. в 14,32 ч.;
 • Раса Станцикайте – вх.№ 94-Р-3741-1/02.09.2019г. в 14,56 ч.;
 • Арх. Наталия Йорданова Люцканова – 94-Н-3102-1/02.09.2019г. в 15,15 ч.;
 • Светослав Бончев Колев – 94-С-8301-1/02.09.2019г. в 15,34 ч.;
 • Ивайло Нанков Калпачев – 94-И-5252-1/02.09.2019г. в 15,42 ч.
 • След проверка на постъпилите документи на кандидатите и изискванията към тях съгласно Решение №1116/25.07.2019 г. на Общински съвет-Казанлък, комисията е взела следното решение:

 • Недопуска до следващ етап от конкурса – събеседване кандидатите:
 • Кандидат № 2 – Раса Станцикайте;
 • Кандидат № 3 – арх. Наталия Йорданова Люцканова;
 • Кандидат № 5 – Ивайло Нанков Калпачев
 • Допуска до следващ етап от конкурса – събеседване кандидатите:
 • 2.1 Кандидат № 1 - Георги Христов Митов

  2.2 Кандидат № 4 - Светослав Бончев Колев

   

  В изпълнение на Решение № 1116/25.07.2019 г. на Общински съвет-Казанлък, комисията продължи своето заседание в 14,00 ч. с провеждане събеседване с допуснатите кандидати по обявените теми:

 • Програма за развитието и дейността на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД.
 • Нормативната база свързана с дейността на дружеството.
 • След събеседването комисията класира участниците, както следва:

  - На ПЪРВО МЯСТО: Светослав Бончев Колев, получил оценка 4,25.

  - На ВТОРО МЯСТО: Георги Христов Митов, получил оценка 2,25.

  За всички действия на комисията са изготвени протоколи и приложения, които са неразделна част към тях.“

   

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.51а, ал.4, от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, чл.38 и чл.39 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Протокол от 23.08.2019г. и Протокол от 03.09.2019г. на комисията, определена с Решение № 603/30.11.2017 г. на Общински съвет - Казанлък за провеждане на конкурса,

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Избира за управител на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. “Розова долина“ №6 – Светослав Бончев Колев.

   

  2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за възлагане управлението на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък след влизане на решението в сила.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Светослав Бончев Колев с адрес за кореспонденция – гр. Стара Загора, ул. Княз Борис № 168, ап. 32.

   

  Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                       

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 03/10/2019 г.