РЕШЕНИЕ
№ 1158
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3088/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.359, с площ 1272 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Стара планина", начална тръжна цена 114 000 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че с Решение №1041/22.04.2019 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара планина“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; при съседи ПИ с идентификатори: 35167.501.309, 35167.501.293, 35167.501.358, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III  „За спорт и ОДО“, кв. 3 на гр. Казанлък, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмет. Върху имота има тежести: съществуващи паропроводи. Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №3649/20.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията под №1025/22.02.2019 г., акт 96, том 4, н. дело 740. Съставен по - рано акт за частна общинска собственост АЧОС №491/11.04.2002 г.                    

Обектът е включен под № 12 в Приложение № 1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 50 880 лв.

За обекта бе изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 25 471,80 лв. и 114 000 лв. без ДДС.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, кметът счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.) и свое Решение № 1041/22.04.2019 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара планина“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; при съседи ПИ с идентификатори: 35167.501.309, 35167.501.293, 35167.501.358, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III  „За спорт и ОДО“, кв. 3 на гр. Казанлък, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмет. Върху имота има тежести: съществуващи паропроводи.

 

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. юли 2019 г. на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара планина“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; при съседи ПИ с идентификатори: 35167.501.309, 35167.501.293, 35167.501.358, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III  „За спорт и ОДО“, кв. 3 на гр. Казанлък, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмет. Върху имота има тежести: съществуващи паропроводи

 

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.359 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка три пет девет) с площ 1272 (хиляда двеста седемдесет и два) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Стара планина“; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди; при съседи ПИ с идентификатори: 35167.501.309, 35167.501.293, 35167.501.358, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III  „За спорт и ОДО“, кв. 3 на гр. Казанлък, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №876/2009 г. на Кмет. Върху имота има тежести: съществуващи паропроводи. Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна цена 114 000 (сто и четиринадесет хиляди) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 11:00 часа в ст. 29  на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

 

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Татяна Станева – началник отдел ИУС

Членове:         Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

 Детелина Карчева – мл. експерт ИУС

 Олга Шикова – гл. експерт ИУС

Драгомир Петков – общински съветник

  Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт

 Таня Василева Бъчварова -  ст. експерт ИУС

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Здравко Балевски – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.)

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 22.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/10/2019 г.