РЕШЕНИЕ
№ 1159
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58
(Отм. с Решение № 150/15.04.2020 г.)


Относно: ОС_3096/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем по реда на Глава IV от Наредба № 15, за срок от 3 години на общински обекти , находящи се в гр. Шипка, с. Енина, с. Овощник, гр. Крън и гр. Казанлък.
Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС_3122/19.09.2019 г. от вносителя, с което прилага допълнително Приложение №1, неразделна част от проекто-договора за наем.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че съгласно чл.18, ал.1 от Наредба№15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени, чрез публично оповестен конкурс, след решение на ОбС за срок от пет години. От гледна точка на Закона за общинската собственост столовете за хранене в училищата представляват части от имоти – публична общинска собственост и с оглед спецификата на тяхното предназначение е необходимо ОбС да разгледа предложението ни за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от три години, чрез публично оповестени конкурси за следните имоти:

 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, ул. „Комсомолска“ №2. Обекта е с обща площ от 145,50 кв.м. в т.ч. /зала за хранене с площ 93 кв.м., коридор 4,5 кв.м. и разливна за храна с площ 48 кв.м./, с начален месечен наем в размер на 144,00 лв. без ДДС, изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ – в гр. Шипка,  ал.2 и  ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 10 от Приложение 9.За имота е съставен АПОС №364/2015г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Христо Ботев“, с. Енина, ул. „Георги Маджаров“№20. Обекта е с обща площ от 56 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 32 кв.м. и разливна за храна с площ от 24 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 53,00лв. без ДДС изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ – в гр. Шипка,  и  ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 71 от Приложение 8.За имота е съставен АПОС № 385/2016г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник, ул. „Розова долина“№49. Обекта е с обща площ от 50,70 кв.м. в т.ч. /45,60 кв.м. зала за хранене и разливна за храна с площ от 5,096 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 57,78 лв. без ДДС изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ – в гр. Шипка,  и  ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 72 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №359/2016г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън, ул. „Осми март“№2. Обекта е с обща площ от 70 кв.м. в т.ч./50 кв.м. зала за хранене и 20 кв.м. спомагателни помещения/ с начален месечен наем в размер на 72,00 лв. без ДДС изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 12 от Приложение 9. За имота е съставен АПОС №361/2015г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“. Обекта е с обща площ от 367 кв.м. в т.ч. /зала за хранене с площ от 261,00 кв.м., коридор с площ от 4,50 кв.м., разливна за храна с площ от 51,50 кв.м. и санитарен възел с площ от 14 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 344,00 лв. без ДДС изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2016г. с позиция 93 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №446/2001г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък, ул. „Проф. Петко Стайнов“№27а. Обекта е с обща площ от 235 кв.м. в т.ч./зала за хранене от 105 кв.м., коридор 60 кв.м., разливна за храна с площ от 64 кв.м. и санитарен възел с площ от 6 кв.м./, с начален месечен наем в размер на 252,00 лв. без ДДС, изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2016г. с позиция 92 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №384/2016г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски“ №16. Обекта е с обща площ от 301,50 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 206 кв.м., коридор 21 кв.м., разливна за храна с площ от 42 кв.м. и санитарен възел 32,50 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 317,00 лв. без ДДС изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2016г. с позиция 95 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №443/2001г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“№3. Обекта е с обща площ от 70,88 кв.м.в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6,98 кв.м. и разливна за храна с площ от 13,90 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 91,00 лв. без ДДС, изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 66 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №380/2016г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св.св. Кирил и Методий“. Обекта е с обща площ от 210 кв.м. в т.ч./зала за хранене 127 кв.м., коридор 24 кв.м., разливна за храна с площ от 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 219,00 лв. без ДДС, изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 69 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №643/2019г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“№26. Обекта е с обща площ 234 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от  70 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 260,00 лв. без ДДС изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 67 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №448/2001г.
 • Общински обект: Стол за хранене в СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, ул. „Климент“№2. Обекта е с обща площ от 251,40 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 167,00 кв.м., коридор с площ то 5,10 кв.м., разливна за храна с площ от 76,30 кв.м. и санитарен възел с площ 3 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 274,00 лв. без ДДС изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 74 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №386/2016г.
 • Отдаването под наем на обектите ще доведе до предлагане на качествена услуга за ученическо столово хранене при спазване на всички нормативни изисквания и до поемане на разходите по поддръжката от наемателите им. Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от ОбС за тяхното отдаване под наем.

  Съгласно чл.18, ал.1, т.1, чл.80, т.1 и чл.96 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг, а за публично оповестен конкурс, след решение на ОбС по реда на глава шест от Наредбата.

  Във връзка с това, Община Казанлък предлага да бъде взето решение за отдаване под наем на общинските обекти, чрез публично оповестен конкурс.

   

  В хода на дебата, Вносителят направи промяна в проекта за решение в т. II, т. 3 посочената дата 07.XI.2019 г. да се промени на 22.X.2019 г., както и в т.5 датата 04.XI. 2019 г. да бъде променена на 17.X.2019 г.

   

   Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, чл.20, ал.1,чл.80, т.1 и чл.96 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, както и с оглед необходимостта от предоставяне на услуги в обектите по предназначение, Общински съвет – Казанлък,

   

   

  Р Е Ш И:

   

  I. Открива процедура за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем по реда на Глава VI от Наредба №15 за срок от 3 (три) години на следните общински обекти:

 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, ул. „Комсомолска“ №2. Обекта е с обща площ от 145,50 кв.м. в т.ч. /зала за хранене с площ 93 кв.м., коридор 4,5 кв.м. и разливна за храна с площ 48 кв.м./, с начален месечен наем в размер на 144,00 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Христо Ботев“, с. Енина, ул. „Георги Маджаров“№20. Обекта е с обща площ от 56 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 32 кв.м. и разливна за храна с площ от 24 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 53,00лв. без ДДС.
 •  

 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник, ул. „Розова долина“№49. Обекта е с обща площ от 50,70 кв.м. в т.ч. /45,60 кв.м. зала за хранене и разливна за храна с площ от 5,096 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 57,78 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън, ул. „Осми март“№2. Обекта е с обща площ от 70 кв.м. в т.ч./50 кв.м. зала за хранене и 20 кв.м. спомагателни помещения/ с начален месечен наем в размер на 72,00 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“. Обекта е с обща площ от 367 кв.м. в т.ч. /зала за хранене с площ от 261,00 кв.м., коридор с площ от 4,50 кв.м., разливна за храна с площ от 51,50 кв.м. и санитарен възел с площ от 14 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 344,00 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък, ул. „Проф. Петко Стайнов“№27а. Обекта е с обща площ от 235 кв.м. в т.ч./зала за хранене от 105 кв.м., коридор 60 кв.м., разливна за храна с площ от 64 кв.м. и санитарен възел с площ от 6 кв.м./, с начален месечен наем в размер на 252,00 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски“ №16. Обекта е с обща площ от 301,50 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 206 кв.м., коридор 21 кв.м., разливна за храна с площ от 42 кв.м. и санитарен възел 32,50 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 317,00 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“№3. Обекта е с обща площ от 70,88 кв.м.в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6,98 кв.м. и разливна за храна с площ от 13,90 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 91,00 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св.св. Кирил и Методий“. Обекта е с обща площ от 210 кв.м. в т.ч./зала за хранене 127 кв.м., коридор 24 кв.м., разливна за храна с площ от 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 219,00 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“№26. Обекта е с обща площ 234 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от  70 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 260,00 лв. без ДДС.
 • Общински обект: Стол за хранене в СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, ул. „Климент“№2. Обекта е с обща площ от 251,40 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 167,00 кв.м., коридор с площ то 5,10 кв.м., разливна за храна с площ от 76,30 кв.м. и санитарен възел с площ 3 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 274,00 лв. без ДДС.
 •  

  II. Определя:

 • Условия на публично оповестения конкурс за обектите по т.1
 • Начален месечен наем, както следва:
  • за обект 1 – 144,00 лв. без ДДС
  • за обект 2 – 53,00 лв. без ДДС
  • за обект 3 – 58,00 лв. без ДДС
  • за обект 4 – 72,00 лв. без ДДС
  • за обект 5 – 344,00 лв. без ДДС
  • за обект 6 – 252,00 лв. без ДДС
  • за обект 7 – 317,00 лв. без ДДС
  • за обект 8 – 91,00 лв. без ДДС
  • за обект 9 – 219,00 лв. без ДДС
  • за обект 10 – 260,00 лв. без ДДС
  • за обект 11 – 274,00 лв. без ДДС
 • Критерии за оценка на предложенията и съпътстващите им тежести:
 • 2.1 Месечен наем, не по-малко от началния месечен наем – 30%;

  2.2 Стойност на един купон, който не може да надвишава 3,00 лв. с ДДС – 50%

  2.3 Инвестиции за оборудване на помещенията в т.ч. маси и столове за хранене, посуда и др. – 10 %

  2.4 Срок на изпълнение по т. 2.3 – 10%

  3. Публично оповестените конкурси да се проведат на 22.X.2019 год. от 10,00 часа в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“№6, ет.3, стая №29.

  Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие  на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

  4. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в срока за подаване на документи.

  5. Конкурсната документация се закупува от Гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра в срок до 17.X.2019 година срещу цена в размер на 150,00 лв. без ДДС в брой на касата на Общината.

  6. Определям следното съдържание на конкурсната документация:

               6.1. Заявление за участие по образец, приложен в конкурсната документация;

               6.2 Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта;

              6.3 Служебна бележка по чл.103, ал.1 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, по образец;

               6.4 Оферта за предложения месечен наем – по образец;

              6.5 Извадка от Наредба №15 в частта за провеждане на публично оповестени конкурси;

               6.6 Проект на договор за наем /ведно с Приложение 1/

  7. Необходими документи за участие в публично оповестените конкурси:

              7.1 Заявление за участие по образец, приложен в конкурсната  документация;

              7.2 Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта;

              7.3 Служебна бележка по чл.103, ал.1 от Наредба 015 на ОбС – Казанлък – по образец;

              7.4 Оферта за предложения месечен наем – по образец;

              7.5 Представяне на кандидата;

              7.6 Предложение от кандидата за инвестициите свързани с оборудване на помещенията в т.ч. маси и столове за хранене, посуда и др., изброени по вид, количество и стойност и срок за тяхното изпълнение;

              7.7 Предложение за стойност на един купон, който не може да надвишава 3,00 лв. с ДДС;

              7.8 Документ за платен депозит-оригинал;

              7.9 Документ за внесена цена за закупуване на конкурсната документация – заверено копие;

              7.10 Пълномощно при необходимост;

              7.11 За лица, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК/БУЛСТАТ. Когато кандидата е юридическо лице, което не е регистрирано по търговския закон, допълнително се представя и удостоверение за актуално състояние, издадено до шест месеца от датата на конкурса.

              7.12 Разрешение от Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ за извършване на услугата столово хранене.

              7.13 регистрация по чл.12 от Закона за храните – Удостоверение за регистрация на обекта за производство и/или търговия с храни, издадено от ОДБХ – Стара Загора;

              7.14 Списък на собствено/наето технологично оборудване и документи за въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване – технологично досие на производителя или протокол от изпитване или сертификат, издаден от признат орган;

              7.15 Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

              7.16 Сертификат и/или документи, доказващи приемане на система НАССР, качество и безопасност на предлаганата храна.

  Предложенията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на участника.

  8. Начин на оценка на кандидатите – по десетобалната система за всеки един от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

  9. Класиране на кандидатите – в низходящ ред.

  10. При липса на кандидати – втора дата – 14 ноември 2019г., при същите условия, като необходимите документи за участие ще се приемат на гише „Деловодство“ в центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16,30 часа в деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

  11. Оглед на обектите – от 9,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

  12. На основание чл.97 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък публично оповестените конкурси да се проведат от комисия в състав:

  Председател:  Татяна Станева, началник – отдел ИУС

  Членове:          Здравко Балевски – началник-отдел ПНОЧР и ОП

                           Мария Колева – началник-отдел „Хуманитарни политики“

                           Руслана Димова-  гл. експерт ИУС

                           Снежана Станчева – ст. експерт ИУС

                           За всяка позиция поотделно, съответно директора на учебното заведение

                           Радиана Стефанова - общински съветник

  При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Здравко Балевски – началник – отдел ПНОЧР и ОП.

  При отсъствие на юриста на комисията, същият да бъде заместен от Кольо Байков, гл. юрисконсулт.

  При отсъствие на друг член от комисията, същият да бъде заместен от Детелина Йоргова, мл. експерт ИУС.

  При отсъствие на общинския съветник, същия да бъде заместен от Иван Гитев - общински съветник.

   

  III. Утвърждава конкурсната документация за отдаване под наем на общинските обекти по т.II,т.6

   

  IV. Одобрява приложения проект на договор за наем

   

  V. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публично оповестените конкурси при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък, както и да сключи договори със спечелилите участници.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

   

  Участвали в поименно гласуване  26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                        

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 03/10/2019 г.