РЕШЕНИЕ
№ 1160
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС-3102/16.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 360, 00 лева без ДДС за продажба на земя - общинска собственост, с площ 736 кв. м, представляваща УПИ IV-5, кв. 44 по действащия Подробен устройствен план на с. Розово.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Д-6919-2-2 от 30.07.2019 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, при условията на отстъпено право на строеж. Заявлението е подадено от Динко Кюмюрев, собственик на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №12, т. 1, рег. №268, Дело №8/2018 г., построена в Урегулиран поземлен имот IV-5, кв. 44 с площ 736 кв. м по действащия Подробен устройствен план на с. Розово, одобрен със Заповед №16/1987 г., при граници: североизток и югоизток – улици; югозапад – УПИ V-6 и северозапад УПИ III-4.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3746 от 03.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх.  №5659, вх. №5661/ 09.09.2019 г., акт №98, том 20, н. д. №4153.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 3481,30 лв., съгласно Удостоверение №7404048602 от 02.09.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  7 360,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3746 от 03.09.2019 г.

Динко Кюмюрев

7 360,00

Отстъпено право на строеж

Урегулиран поземлен имот

IV-5, кв. 44 на с. Розово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 7 360,00 (седем хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот IV-5 (четвърти за пети), кв. 44 (четиридесет и четвърти) с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв. м по действащия Подробен устройствен план на с. Розово, община Казанлък, одобрен със Заповед №16/1987 г., при граници: североизток и югоизток – улици; югозапад – УПИ V-6 и северозапад УПИ III-4.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Динко Кюмюрев.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.         

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.