РЕШЕНИЕ
№ 1161
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3117/18.09.2019 г. - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот с начална тръжна цена 509 000 лева без ДДС.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че с Решение № 1079/ 27.06.2019 г. на ОбС – Казанлък   е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка девет хиляди шестотин деветдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п.к.6100, с площ от 8492 кв.м. (осем хиляди четиристотин деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), номер по предходен план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691.

За обекта бе изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

Данъчната оценка на имота е в размер на 170 052,30 лв.

Пазарната оценка на обекта към 11.09.2019 г. е в размер на 509 000 лв.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, вносителя счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение № 1079/27.06.2019 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум от 20.06.2019г. за Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка девет хиляди шестотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Казанлък, п.к.6100, с площ от 8492 кв.м.(осем хиляди четиристотин деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), номер по предходен план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691.

 

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от 11.09.2019 г. Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка девет хиляди шестотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Казанлък, п.к.6100, с площ от 8492 кв.м. (осем хиляди четиристотин деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), номер по предходен план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691,  в размер на 509 000 лв (петстотин и хиляди лева) .

 

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка девет хиляди шестотин деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Казанлък, п.к.6100, с площ от 8492 кв.м.(осем хиляди четиристотин деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 35167.506.3286 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и шест, точка три хиляди двеста осемдесет и шест), номер по предходен план 3286 (три хиляди двеста осемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и седми), парцел IV (четвърти), при съседи: ПИ 35167.506.9694, ПИ 35167.506.40, ПИ 35167.506.22, ПИ 35167.506.9691, при следните условия:

 

1.Начална тръжна цена 509 000 лв. (петстотин и девет хиляди лева) без ДДС.

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

 

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 47 SOMB 9130 10200 87 401 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – в деловодство на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното заведение или по банков път, преведена по следната сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87 401, в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър  и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Актова зала на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – гр.Казанлък, ул.“Старозагорска“ № 16, ет.3 на административната част.

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 (тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ, ведно с информационен меморандум, като част от нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Татяна Станева – началник отдел ИУС в Община Казанлък

Членове:        адв. Адриана Тенева- юрист

 Татяна Ненова – ЗУФД на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД

 Радиана Стефанова- зам.председател на ОбС-Казанлък

 Иван Гитев – общински съветник

 

Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт в Община Казанлък

                                   Адв.Недялка Глушкова- юрист

                                   Драгомир Петков- общински съветник, председател на ПК по икономика, бюджет и финанси.

           Ридван Иляз – общински съветник, член на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

 

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Ненова – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – д-р Кети Маналова-Владкова да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.), с последни изм. И доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Кети Маналова-Владкова- управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.