РЕШЕНИЕ
№ 1163
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3109/17.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32 на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че под № 4 в Приложение № 5: „Очаквани приходи от продажба на нематериални активи“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък е включено Учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305 с площ от 3 737 кв.м., кв. 32, гр.Казанлък.

За имота е съставен АОС № 3696/22.04.2019г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 2513/24.04.2019г., Акт 101, том 9, н.д. 1802. По действащ Подробен устройствен план на гр.Казанлък, одобрен със Заповед № 1284/10.08.2018г. на Кмета на Община Казанлък, за имотът е отреден УПИ I „За паркинг и гаражи“.

Изготвени са данъчна и пазарна оценка на правото на строеж за построяване на 52 броя гаражни клетки с обща площ 1 092 кв.м., като всяка гаражна клетка е със застроена площ 21 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, съгласно Комбинирана скица № 494/08.05.2019г. и скица № 15-400214/08.05.2019г. от СГКК - Стара Загора към нея и те са в размер, както следва: данъчна оценка – 67 378,60 лв. и пазарна оценка – 68 068 лв.

С оглед изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019г., кмета счита за целесъобразно да бъде организиран публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък с начална цена 68 068 лв.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал.2, чл. 80, т.5 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък с обща площ 1 092 кв.м., като всяка гаражна клетка е със застроена площ 21 кв.м., както и благоустрояване и озеленяване на имота и около него.

1. Условия на публично оповестения конкурс:

1.1. Начална цена на правото на строеж за построяване на 52 броя гаражни клетки – 68 068 /шестдесет и осем хиляди и шестдесет и осем/ лв. без ДДС;

1.2 Спечелилият кандидат се задължава да извърши благоустрояване и озеленяване в срок не по-дълъг от пет месеца от датата на издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, като за целта се подпише констативен протокол за извършените дейности.

 

2. Критерии, начин на оценка и класиране на кандидатите:

2.1 Цена на право на строеж – не по-малка от обявената начална цена – 35 %

2.2 Размер на инвестициите свързани с благоустрояване и озеленяване на ПИ с идентификатор 35167.501.305, кв.32, гр. Казанлък и около него, съгласно приложената Количествена сметка – не по-малко от 50 000,00 лв. - 40%

2.3 Срок за реализиране правото на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки – 15 %

2.4 Срок за извършване на благоустрояване и озеленяване по т.2.2. – не по-дълъг от пет месеца, след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на гаражите – 10%

2.5 Начин на оценка на кандидатите – по десетобалната система на всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

2.6 Класиране на кандидатите – в низходящ ред.

3. Публично оповестеният конкурс да се открие на 24.10.2019 год. от 11.00 часа  в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", №6 в стая №21А, втора дата – 04.12.2019 год., при същите условия.

4. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната цена за изграждане на 52 бр. гаражи, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 34 034 /тридесет и четири хиляди и тридесет и четири/ лв..

5. Конкурсната документация се закупува от Гише №7 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок до 23.10.2019 год. до 16.30 часа, срещу цена в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 16.30 часа на 27.11.2019 год.

6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.“Розова долина“ №6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

7. Необходими документи за участие в публично оповестения конкурс, които трябва да съдържа плика:

7.1 Заявление за участие, приложено в конкурсната документация – по образец;

7.2 Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

7.3 Представяне на кандидата;

7.4 Документ за платен депозит – оригинал;

7.5 Документ за внесена такса за закупена конкурсна документация – заверено копие;

7.6 Оферта за размера на цената на право на строеж на 52 броя гаражи – по образец;

7.7 Идеен проект, включващ визуализация на гаражните клетки, благоустрояването и озеленяването;

7.8 Размер на инвестициите свързани с благоустрояване и озеленяването на ПИ с идентификатор 35167.501.305, гр.Казанлък и около него, изписани в приложената Количествена сметка;

7.9 Срок за реализиране правото на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки

7.10 Срок за изпълнение на благоустрояването и озеленяването;

7.11 Пълномощно /в случай на упълномощаване/;

7.12 За лицата, регистрирани по ЗТРРЮЛНЦ е задължително посочването на ЕИК/Булстат.

При липса на някой от изискващите се документи, кандидатът не се допуска до участие в публично оповестения конкурс, съгласно чл. 104, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък.

8. Оглед на обектите – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

 

II. Утвърждавам конкурсната документация със следното съдържание:

1. Заявление за участие – по образец;

2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта – по образец;

3. Оферта за размера на цената за отстъпеното право на строеж – по образец;

4. Извадка от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък в частта за провеждане на публично оповестен конкурс;

5. Условия на публично оповестения конкурс;

6. Обява за провеждане на публично оповестения конкурс - копие;

7. Проект на договор;

8. АОС - копие;

9. Скица на поземления имот - копие;

10. Комбинирана скица - копие;

11. Проект за изменение на план за застрояване, одобрен със Заповед № 1287/10.08.2018г. на Кмета на Община Казанлък – копие;

12. Схема за благоустрояване и озеленяване в УПИ I, кв.32 по плана на гр.Казанлък /съответстващ на ПИ с идентификатор 35167.501.305 по КККР на гр.Казанлък/;

13. Количествена сметка – част Архитектура.

 

III. На основание чл. 97 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, публично оповестения конкурс, да се проведе от комисия в състав:

Председател: Даниела Коева – зам.-кмет на Община Казанлък

      Членове: Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП

Георги Стоев – гл.архитект

Татяна Станева – н-к отдел ИУС

Олга Шикова – гл.експерт ИУС

Анета Муса Ел-Хадад – мл. експерт УППК

                                               Джамал Папарланов – общински съветник 

 

В отсъствие на председателя на комисията, същия да бъде заместен от Татяна Станева – н-к отдел ИУС.

В отсъствие на юриста на комисията, същия да бъде заместен от Кольо Байков - гл. юрисконсулт.

В отсъствие на друг член на комисията Детелина Карчева – мл. експерт ИУС.

 

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публично оповестения конкурс при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и да сключи договор със спечелилият участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/10/2019 г.