РЕШЕНИЕ
№ 1165
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58

Относно: ОС_3054/21.08.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400, 00 лева без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построените върху нея сгради: ПИ с идентификатор 35167.506.4083, с площ 280 кв. м, находящ се в гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация e постъпило заявление от  Симеон Стойчев за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството му на собственик на построени върху нея сгради. Заявителят е собственик на жилищна сграда  и гараж, построени в Урегулиран поземлен имот VIII - 4083 в кв. 52 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 577/13.11.2000 г., съгласно н. а. №151, т. 3, д. № 580, вх. рег. №960/ 06.02.2015 г. По Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК земята е с площ 280 кв. м и представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4083, за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3719/17.06.2019 година, вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. рег. №3608/ 19.06.2019 г, акт № 74, т. 13, н. д. 2619.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти-частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка, като данъчната оценка на земята е 6300,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404046864/21.05.2019 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 8 400,00 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3719/2019г

Симеон  Стойчев

8 400,00

Жилищно строителство

ПИ 35167.506.4083 град Казанлък

2. Определя пазарна цена от 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построените върху нея сгради: Поземлен имот с идентификатор 35167.506.4083 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка четири нула осем три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 280 кв. м, адм. адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. “Бр. Бъкстон“ №27, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: имоти с идентификатори: 35167.506.9604, 35167.506.9628, 35167.506.4082, 35167.506.4081, 35167. 506.4084,  представляващ Урегулиран поземлен имот  VIII-4083 (осми за четири нула осем три) в кв. 52 (петдесет и втори) по Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №577/13.11.2000 година.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор със Симеон Стойчев ЕГНхххххххххх от град Казанлък, за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Симеон Стойчев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Симеон Стойчев, град Казанлък, ж.к. „Изток“.

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.