РЕШЕНИЕ
№ 1167
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3048/16.08.2019 г. - Доклад от Даниела Коева оправомощена за кмет със Заповед № 1250/09.08.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, земя с площ 780 кв. м, представляваща УПИ V-740 в кв. 100, гр. Крън за сумата от 9 350 лева без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Е-608-2 от 03.06.2019 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, при условията на отстъпено право на строеж – Договор от 23.02.1970 г. Заявлението е подадено от Елена Николова, собственик на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №138, т. 3, рег. №5740, дело №454/2018 г. и Нотариален акт №35, т. 2, рег. №2627, дело №188/2018 г., построена в Урегулиран поземлен имот V-740, кв. 100 с площ 780 кв. м по действащия Подробен устройствен план на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №861/1974 г., при граници: север – УПИ VI-739; североизток -  УПИ IV-1345;  югоизток, юг и запад – улици. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3734 от 26.07.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх.  №4632, вх. №4634/30.07.2019 г., акт №174, том 16, н. д. №3382.

Преписката е изготвена на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 4058,30 лв., съгласно Удостоверение №7404047807 от 18.07.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  9 350,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 9 350,00 (девет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот V-740 (пети за седемстотин и четиридесети), кв. 100 (сто) по действащия Подробен устройствен план на гр. Крън, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №861/ 1974 г., при граници: север – УПИ VI-739; североизток -  УПИ IV-1345;  югоизток, юг и запад – улици.

 

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Елена Николова.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.