РЕШЕНИЕ
№ 1170
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3084/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за елементи техническата инфраструктура - довеждащ водопровод за минерална вода за захранване на Поземлен имот - 35167.505.245 "За друг курортно - рекреационен обект" и ПИ 35167.507.34 - "За плувен басейн" - Аквапарк за урбанизираната територия на "Казанлъшки минерални бани" от Сондаж К 2 в землището на Казанлък, находящ се в ПИ с идентификатор 35167.99.743 - "др. поземлен имот за движение и транспорт".


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-4485-10#1/26.08.2019 г. от “КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД,  ЕИК: 200285944 – с управители Милчо Благоев и Николай Козанов с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура и план-схема на територията на землище Казанлък.

Общински съвет – Казанлък е изразил съгласие с Решение №1029/22.04.2019 г. за водовземане от Сондажи № К-2 и № К-5 за балнеолечебна дейност в спа-хотел „КИНГС ВАЛЕЙ Овощник“, на фирма „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД. На това основание от Община Казанлък е издадено Разрешително за водовземане №09/06.06.2019 г. от минерална вода. Проектното трасе на парцеларният план за довеждащия водопровод за минерална вода се предвижда да засегне ПИ с идентификатори и с начин на трайно ползване: 35167.99.743 – за „др. поземлен имот за движение и транспорт“- собственост на „Летище Казанлък“ АД; 35167.56.428 - „напоителен канал“ – общинска собственост и 35167.56.427 – „местен път“ -  публична общинска собственост.

Проектното трасе съгласно приложеното предложение за план-схема в урбанизираната територия на Казанлъшки минерални бани ще премине по улични отсечки с идентификатори: 35167.507.228;  35167.507.162; 35167.507.250; 35167.507.259, 35167.507.163  през  ПИ 35167.507.245 - „за друг курортно-рекреационен обект“ през ПИ 35167.507.35 - „нива“, собственост на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД  и достига до „Аквапарк“ в ПИ 35167.507.34.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - довеждащ водопровод за минерална вода за захранване на поземлени имоти (ПИ) - 35167.507.245 - „за друг курортно-рекреационен обект“  и в ПИ 35167.507.34 - за „плувен басейн“ - Аквапарк в урбанизираната територия на „Казанлъшки минерални бани “ от Сондаж № К-2 в землището на Казанлък, находящ се в ПИ с идентификатор 35167. 99.743 - „др. поземлен имот за движение и транспорт“.

 

2. Дава разрешение за възлагане изработката на План-схеми в урбанизираната територия на Казанлъшки минерални бани на довеждащ водопровод за минерална вода, продължение на водопровода по т.1.

 

3. Одобрява Задание по т.1 и т.2, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД – Милчо Благоев.

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.