РЕШЕНИЕ
№ 1172
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3070/02.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - газопроводни отклонения за газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 35167.107.13 и 35167.37.6 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 168-342-19/22.08.2019 г. от – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК: 131285259, представлявано от Тодор Тодоров, в качеството си на директор на регион Казанлък (Пълномощно №3878), с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 35167.107.13 и 35167.37.6 по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, инвестиционното намерение е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора, посредством Решение №СЗ-56-ПР от 08.05.2009 г., като за реализацията на инвестиционното намерение  не е необходимо да се извършва  ОВОС.

Разработени са техническо задание и опорен план, като се предвижда проектните газопроводни отклонения да преминат през Поземлен имот с идентификатор 35167.119.310 държавна публична собственост, вид територия - територия на транспорта, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, площ 30814 кв. м, по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г., ЕКАТТЕ: 35167.

Захранването на газопроводните отклонения ще се осъществи от съществуващ и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-143 от 15.02.2012 г. на ДНСК, разпределителен газопровод клон 3, положен в ПИ с идентификатор 35167.119.310 държавна публична собственост, вид територия - територия на транспорта, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“, по КККР на гр. Казанлък.

Дължината на проектните отклонения е приблизително 36 м., като за преминаването през републикански път III-608 (в участъка на ПИ с идентификатор 35167.119.310), ще бъде използвана безизкопна технология - хоризонтално сондиране, след издаване на разрешение за специално ползване на пътя от Областно пътно управление – Стара Загора.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет. Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за газоснабдяване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.107.13 и 35167.37.6 по КККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, положени чрез хоризонтален сондаж в Поземлен имот с идентификатор 35167.119.310, пораждащи 73 кв.м. сервитутна площ.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 131285259, представлявано от Тодор Тодоров – заявител (чрез Пълномощно с №3878), с адрес за кореспонденция гр. Казанлък, ул. „Чудомир“ № 6.

 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.