РЕШЕНИЕ
№ 1175
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58
Относно: ОС_3073/03.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - подземен електропровод ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 27499.348.55 с НТП - "Ниско застрояване (до 10 м.)", местност "Пъдарнята", с площ 0,489 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатори 27499.41.162, 27499.41.8 и 27499.343.501 с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска собственост, всички по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. Постъпи писмо от вносителят с вх. № ОС-3101/16.09.2019 г. за допълване проекта за решение с нова т. 4 по становище на юриста на ОбС!


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-М-5772-2/17.07.2019 г. от – Марияна Иванова и Румен Орешков, в качеството си на собственици,  с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.348.55 – с НТП  „Ниско застрояване (до 10 м.)”, м. „Пъдарнята“, с площ от  0,489 дка по КККР на  село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък. На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора, посредством Становище № КОС 01-218 от 18.01.2017 г., като за реализацията на инвестиционното намерение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда. Разработено е техническо задание и схема на проектното трасе, като се предвижда то да премине през следните поземлени имоти в землище с. Енина ЕКАТТЕ: 27499: ПИ с идентификатор 27499.41.162 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, ПИ с идентификатори 27499.41.8 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и ПИ с идентификатор 27499.343.501 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички по КККР на село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък. Бъдещия подземен електропровод ниско напрежение, е с проектна дължина от 398 л. м. и сервитут 796 кв.м., подробно описани в приложения списък на засегнатите имоти. Електроснабдяването на проектния електропровод ще се осъществява от съществуващо ЖеРе №11, по описа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, разположено в Поземлен имот с идентификатор 27499.343.501 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, по КККР на  село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен електропровод ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 27499.348.55 – с НТП  „Ниско застрояване (до 10м.)”, м. „Пъдарнята“, с площ от  0,489 дка по КККР на  село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 27499.41.162 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ (с площ на сервитута 190,00 кв.м), общинска собственост, ПИ с идентификатори 27499.41.8 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ (с площ на сервитута 436,00 кв.м), общинска собственост и ПИ с идентификатор 27499.343.501 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ (с площ на сервитута 170,00 кв.м), общинска собственост, всички по КККР на  село Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 (три) години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Марияна Иванова и Румен Орешков –заявители  с адрес за кореспонденция гр. Ст. Загора.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.