РЕШЕНИЕ
№ 1176
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3094/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за ПИ с идентификатор 35167.172.217, с площ 0,213 дка по КККР на гр. Казанлък и НТП "Нива", местност "Старите лозя", с цел промяна на предназначението и НТП на имота в "За жилищни нужди" и Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. Важно! Постъпи писмо от вносителя с вх. № ОС_3110/17.09.2019 г., с което допълва т. 3 от проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 168-6607-2/27.06.2019 г. от – Елена Забунова, в качеството си на управител на „ЕЛЕНИКА-КМ“ ЕООД,  ЕИК: 205043872, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за Поземлен имот № 35167.172.217 –  с НТП “Нива”, местност „Старите лозя“, с площ от  0,213 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За жилищни нужди“ с цел изграждане на жилищна сграда и постройка на допълващото застрояване-гараж.

Имота ще бъде захранен с ток от собствен агрегат-генератор. Водоснабдяването ще се осъществи със собствен водоизточник-сонда. Отпадните води ще бъдат отведени в изгребна яма в имота.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов са: до 7 м височина кота корниз, кота било 10 м, плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо № КОС-01-2389/30.05.2019 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот би могъл да се осъществи от изток, през съществуващ полски път с идентификатор №35167.172.173 и през имот с идентификатор № 35167.172.717 с НТП „Пасище“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

В по-горе цитираното заявление Възложителя, е изявил искане за даване на предварително съгласие за учредяване на право на преминаване с цел достъп до имот с идентификатор № 35167.172.217, като се засяга част (с приблизителна площ от 17,0 кв.м.) от Поземлен имот с идентификатор № 35167.172.717 общинска собственост, по КККР на гр. Казанлък, област Стара Загора.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За жилищни нужди“, което налага по изключение, поради липса на друга техническа и оправдана икономически реална възможност, преминаване през Поземлен имот с идентификатор № 35167.172.717 общинска собственост, по КККР на гр. Казанлък, област Стара Загора.

Съгласно чл.192, ал.5 от ЗУТ, влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството - за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет - за общинските поземлени имоти.

Във връзка с преминаването през Поземлен имот с идентификатор № 35167.172.717 - с НТП “Пасище“ е необходимо одобряването да е с мнозинство 2/3 от общия брой съветници.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.192, ал.5 от ЗУТ и на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25 ал. 4 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за застрояване за Поземлен имот № 35167.172.217– с НТП “Нива”, местност „Старите лозя“ с площ от  0,213 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За жилищни нужди“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

3. Дава предварително съгласие да се учреди възмездно право на преминаване, през част (с приблизителна площ от 17,0 кв.м)  от Поземлени имоти с идентификатори № 35167.172.717 – НТП „Пасище“, общинска собственост, по КККР на гр. Казанлък, област Стара Загора.

Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

4.  Упълномощава кмета на Община Казанлък, да издаде заповед и да сключи договор за възмездно учредяване на право на преминаване, през  описаните в т.3 поземлени имоти и да организира вписването им по партидите на служещите имоти, в актовете за общинска собственост и в публичния регистър на Община Казанлък за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Елена Забунова, в качеството си на управител на „ЕЛЕНИКА-КМ“ ЕООД, представляван от Мария Пашалова - пълномощник  с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.