РЕШЕНИЕ
№ 1177
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3095/13.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 06848.24.20 - с НТП "Нива", местност "Зад Тунджа", с площ от 3,999 дка по КККР на с. Бузовград, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности".


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 168-6737-1/29.08.2019 г. от – Антон Антонов, в качеството си на управител на „КРУСТАЛОВ ТРИ А“ ЕООД,  ЕИК: 203379714, в качеството си на собственик в имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 06848.24.20 – с НТП “Нива”, местност „Зад Тунджа“, с площ от 3,999 дка по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За производствени и складови дейности“, с цел изграждане на гараж, автоработилница, склад за авточасти, автомивка и административно-битова част.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в предимно производствена зона (Пп), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Пп са: до 15 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 80%, коефициент на интензивност 2,5 и 20% минимална площ за озеленяване. Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Писмо № КОС-01-3819/15.08.2019 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот ще се осъществи през Имот № 06848.24.239 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 06848.24.20 – с НТП “Нива”, местност „Зад Тунджа“, с площ от 3,999 дка по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени и складови дейности“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „КРУСТАЛОВ ТРИ А“ ЕООД  ЕИК 203379714, представлявано от Антон Антонов - заявител с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.