РЕШЕНИЕ
№ 1178
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3104/17.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП и приемане на дарение от Ивайло Колев представляващо: правото на собственост върху незастроена земя с площ от 2 кв.м. за Поземлен имот  с идентификатор 35167.502.5551 по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №192-1215-6/27.08.2019 г. от Ивайло Колев - собственик на новообразуван Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5550 по КККР на гр. Казанлък, а по плана на гр. Казанлък - УПИ IV-5005 и УПИ III-5006, кв. 40, притежаван на основание н. а. №121, том 8, дело №1613, вх. рег. №2240 от 15.04.2019 г. и н. а. №33, том 10, дело №1941, вх. рег. №2704 от 08.05.2019 г., на Служба по вписванията гр. Казанлък. Чрез по-горе описаното заявление, собственикът е изявил своето желание за доброволно прилагане на ПУП-ПР, за Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5550, получен при обединяване на УПИ IV-5005 и УПИ III-5006, кв. 40 по ПУП-ПР одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987 г.  Имотът е с проектна площ 1342 кв.м., без площта от 2 кв.м, която ще бъде дарена (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5551, която попада в улица по ПР).

Във връзка с прилагането на ПР, е изготвена Скица-проект за изменение на КККР с №15-737443-13.08.2019 г.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за дарение на незастроена земя с площ 2 кв.м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5551, която попада в улица по ПР на кв. 40 на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987 г.), която Заявителя притежава, съгласно н. а. №121, том 8, дело №1613, вх. рег. №2240 от 15.04.2019 г. и н. а. №33, том 10, дело №1941, вх. рег. №2704 от 08.05.2019 г., на Служба по вписванията гр. Казанлък.

Данъчната оценка на даряваната земя с площ 2 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5551 по КККР на гр. Казанлък, е 45,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404048783/13.09.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Съгласно §22, т.1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от Кмета на общината, след решение на Общински съвет. 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък  във връзка с §22, ал. 1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Ивайло Колев, представляващо: правото на собственост върху незастроена земя с площ от 2 кв.м, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5551 по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при съседи: 35167.502.5550, 35167.502.9233 и 35167.502.9239, получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ IV-5005, кв. 40 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987 г. Даряваната реална част с площ от 2 кв.м, е с данъчна оценка в размер на 45,00 лв. по Удостоверение за ДО №7404048783/13.09.2019 г. на Дирекция „Местни приходи“, при община Казанлък.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък;

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ивайло Колев, с постоянен адрес: гр. Казанлък.         

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.