РЕШЕНИЕ
№ 1179
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3116/18.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - подземен електропровод и газопроводно отклонение за захранване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.70.3 и 35167.70.10, местност "Малките ливади", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация са постъпили Заявления с вх. №168-5751-2#2/05.09.2019 г., 168-5751-2#1/04.09.2019 г. и 168-5751-2#4/13.09.2019 г. от – „ИНДУСТРИАЛ ПЛАНТС“ ООД с управител Георги Чоков ЕИК: 201554823, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура на територията на землище град Казанлък.

За ПИ 35167.70.3 -„нива“ от 7.04 дка и за ПИ 35167.70.10 - 7.054 дка  е одобрен план за застрояване  със схеми за електроснабдяване и водоснабдяване и е издадено Разрешение за строеж № 128/30.6.2017 г. за обект „Оранжериен комплекс за адаптиране на разсад екс-витро. Автономна фотоволтаична система“.

Представен е договор с „ЕР ЮГ“ с място на присъединяване Трафопост „Казанлък-ПЧИЗ“, извод СН „Пречиствателна“ № 4369579 от 08.07.2019 г. с анекс към него за разработване на Подробен устройствен план възможност за включване във електропреносната мрежа с дължина около 424 м. и проектен общ сервитут 875 кв.м. Проекто трасето е съгласувано с “Напоителни системи“ ЕАД Стара Загора - Писмо с изходящ № 1517/13.09.2019 г.

Газопроводното отклонение е предвидено да започне от съществуваща разпределителна шахта на асфалта до вело-алеята с идентификатор 35167.56.700 - с НТП “местен път“.

Предназначението на поземления имот не е в противоречие с действащия ОУП на община Казанлък. Представено е уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на електропровод и газификация на оранжериен комплекс за адаптиране на разсад“ изх. №КОС 01-4068(1)/29.08.2019 г. - РИОСВ Стара Загора.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава  разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура - подземен електропровод и газопроводно отклонение за  захранване на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 35167.70.3 и 35167.70.10 местност „Малките ливади“, преминаващи през следните ПИ с идентификатори: 35167.70.343 –„селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост; 35167.69.341-„напоителен канал“ - частна държавна собственост; 35167-69.340 - „селскостопански, горски, ведомствен път“; 35167.304.6 – „селскостопански, горски, ведомствен път“; 35167.56.408 - „водно течение, река“- публична държавна собственост, 35167.56.700 - „местен път“ - публична общинска собственост.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „ИНДУСТРИАЛ ПЛАНТС“ ООД, управител Георги Чоков, адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                     

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.