РЕШЕНИЕ
№ 1180
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_2986/15.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за изменение на градоустройствените показатели за застрояване на Урегулиран поземлен имот ХХ-1396, кв. 128 по плана на гр. Казанлък собственост на Янко Янев.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление от Янко Янев с вх.№ 194-Я-06-2/12.11.2018 г., придружено от писмо до Общински съвет-Казанлък, с което същият моли Общинския съвет да изготви предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонение от правилата и нормативите за собствения му УПИ XX-1396, кв.128 по плана на гр. Казанлък. Янко Янев е собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.1396 по КККР на гр. Казанлък, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ XX-1396 в кв.128.

За кв.128 през 2000 г. е изготвен КЗСП /квартално-застроителен и силуетен план/ относно парцели  XIX-1392, I-1393, 1394, II-1395, XX-1396 и III-1398, който е одобрен със Заповед № 192/13.04.2000 г. Предвидено е свързано застрояване с височина на сградите до 10 м. и на билото до 14,50 м. За XX-1396 е одобрен проект и е издадено Разрешение за строеж № 170/16.08.2001 г. за „Двуфамилна жилищна сграда на три етажа с магазин за промишлени стоки“. Сградата е изпълнена и въведена в експлоатация с Удостоверение № 145/30.12.2005 г. През 2006 г. е направено изменение на плана за регулация, при което се променя вътрешната регулационна линия между УПИ XX-1396  и УПИ III- 1398 , одобрено със Заповед № 77/2006 г.

През 2018 г. е изготвен проект за пристройка към съществуващата жилищна сграда, който е разгледан от Експертния съвет по устройство на територията и е върнат с изискването да се спазят параметрите, определени в КЗСП. В противен случай е необходимо да се изготви нов Подробен устройствен план и Работен устройствен план с показатели, отговарящи както на действителните, така и на нормативно определените.

Съгласно ОУП на гр. Казанлък, кв.128 се намира в устройствена зона „Жм“- жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване. УПИ XX-1396 в кв.128, в който има вече законно изградена сграда, не може да се вмести в нормативно определените показатели за този вид зона, по-специално Кинт.=1,2. Възможностите за законово решаване на проблема са заложени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /изм. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013 г./:

Преходни и заключителни разпоредби

„§ 9. Отклонения от правилата и нормативите, определени с тази наредба за отделни урегулирани поземлени имоти и за строежи в тях, се допускат по изключение в случаите за съобразяване със заварени специфични дадености само с разрешение на УПИ XX-1396 по предложение на общинския съвет.“

Във връзка с гореизложеното кмета счита, че собствениците на имота имат основание да поискат да се допусне отклонение от правилата и нормативите на застрояване, касаещи техния УПИ XX-1396, кв.128 по плана на гр. Казанлък, а именно – Кинт.= 1,4, вместо нормативния 1,2.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с § 9 от ПЗР на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,

Р Е Ш И:

 

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да разреши да се допусне по изключение отклонение от правилата и нормативите, определени с Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за отделен Урегулиран поземлен имот - УПИ XX-1396 в кв.128 по плана на гр. Казанлък, като се съобразява със заварени специфични дадености - реализиран строеж в него, като допусне Кинт = 1,4, вместо нормативния 1,2.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Янко Янев – заявител с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, ул. “Н. Петков“ № 55, Министерство на регионалното развитие и благоустройството - гр. София- 1202, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“№ 17-19.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.