РЕШЕНИЕ
№ 1181
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3078/05.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че в Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и § 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ № 596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ № 922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет № 21 и № 23 от 1963 г., № 12 от 1971 г., № 76 от 1977 г., № 1 от 1981 г., № 11 от 1982 г., № 30 от 1985 г., №№ 26, 58 и 67 от 1987 г. и № 34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по § 4 /така и имотите предоставени за ползване/. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землищeтo на град Шипка, на част от землището на град Казанлък и селата Енина, Копринка, Горно Черковище, Бузовград и Черганово. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор № Д 06-150/24.07.2019 г. кметът е възложил изработването на 9 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал. 1 - до 600 кв.м и § 4б, ал. 1 - до 1000 кв.м за разликата над 600 кв.м и над 1000 кв.м до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв.м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ / Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г. /: „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на Общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост”.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а и чл. 1, т. 2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

Р Е Ш И:

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва: 

1. Земеделска земя с площ от 551 (петстотин петдесет и един) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.897 (три пет едно шест седем, точка, едно пет нула, точка, осем девет седем) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 897, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Зюмбюл дере“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък – 62.00 (шестдесет и два) лв.

 

2. Земеделска земя с площ от 840 (осемстотин и четиридесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.211.346 (три пет едно шест седем, точка, две едно едно, точка, три четири шест) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1346, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Патрашки ливади“/Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък – 787.00 (седемстотин осемдесет и седем) лв.

3. Земеделска земя с площ от 1288 (хиляда двеста осемдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.112.759 (три пет едно шест седем, точка, едно едно две, точка, седем пет девет) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 2759, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Белия камък“/Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък - 1443.00 (хиляда четиристотин четиридесет и три) лв.

4. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.20 (три пет едно шест седем, точка, три нула седем, точка, две нула) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чешма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 20, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Мутафчийска чешма“, землище на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък - 1205.00 (хиляда двеста и пет) лв.

 

5. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.307.23 (три пет едно шест седем, точка, три нула седем, точка, две три) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чешма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 23, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Мутафчийска чешма“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък - 1205.00 (хиляда двеста и пет) лв.

6. Земеделска земя с площ от 634 (шестстотин тридесет и четири) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.240.871 (три пет едно шест седем, точка, две четири нула, точка, осем седем едно) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 871, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Татарска могила“/Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък – 71.00 (седемдесет и един) лв.

7. Земеделска земя с площ от 504 (петстотин и четири) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 27499.352.152 (две сесем четири девет девет, точка, три пет две, точка, едно пет две) по КККР на с. Енина, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 152, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Субашко“, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък – 126.00 (сто двадесет и шест) лв.

8. Земеделска земя с площ от 1800 (хиляда и осемстотин) кв.м, представляваща Поземлен имот № 95.407 (девет пет, точка, четири нула седем) по Плана на новообразуваните имоти на местност Амбаркая“, землище на с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 5 (пета) – 753.00 (седемстотин петдесет и три) лв.

9. Земеделска земя с площ от 799 (седемстотин деветдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 95.408 (девет пет, точка, четири нула осем) по Плана на новообразуваните имоти на местност Амбаркая“, землище на с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък, одобрен със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 5 (пета) – 430.00 (четиристотин и тридесет) лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Димитър Мермеклиев, гр. Казанлък;

Динко Мъглижанов, гр. Казанлък;

Диана Иванова, гр. Казанлък;

Диана Драганска - Бушандрова, гр. Сливен;

Делян Гяуров, гр. Казанлък;

Михаил Мазнев, гр. Казанлък;

Кинка Вуковска, гр. Казанлък;

Гела Драгоманска, гр. Казанлък;

Тоньо Драгомански, гр. Казанлък;

Росица Ланг, гр. Казанлък;

Кямиле Рамадан, гр. Казанлък;

Метин Рамадан, гр. Казанлък;

Кемал Рамадан, гр. Казанлък;

Онур Рамадан, гр. Казанлък;

Иван Иванов, с. Бузовград;

Дончо Иванов, с. Бузовград;

Стайко Пейчев, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/10/2019 г.