РЕШЕНИЕ
№ 1182
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3090/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд в с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1.установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2.изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3.обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4.изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5.изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр. 62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие", гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

 

1. Койна Найденова, починала на 10.04.2010 г., видно от Удостоверение за наследници №909/14.06.2010 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя - лозе от 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Койна Найденова са подали Заявление с Вх. № 194-Д-1142-1/05.08.2019 г., като собственици на имот 1200 (хиляда и двеста)  кв.м, съгласно Нот. акт № 145, т. III, д.№ 1639/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 1318 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 1321, от изток – ПИ № 1320 и ПИ № 1319, от запад – полски път, от юг - ПИ № 1317. Поземлен имот с планоснимачен № 1318 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот №221.318, местност „Старите лозя“, с площ от 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК- гр.Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Казанлък и скица № 15-785185/27.08.2019 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 221.318, с площ от 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) кв. метра, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.221.318 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.251.153, № 35167.221.317, № 35167.221.152, № 35167.221.314, № 35167.221.319, № 35167.221.320 и № 35167.221.321.

 

2. Лиляна Мицова, починала на 27.09.2000 г., видно от Удостоверение за наследници №2337/07.11.2018 г. и Соня Маноилова, починала на 10.06.2001 г., видно от Удостоверение за наследници № 934/17.05.2019 г.  нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр.Казанлък, представляващ земеделска земя - лозе от 1151 (хиляда сто петдесет и един) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Лиляна Мицова и Соня Маноилова са подали Заявление с Вх. № 194-С-2549-1/21.05.2019 г., като собственици на имот 1150 (хиляда сто и петдесет)  кв.м, съгласно Нот. акт № 151, т. V, д.№ 1732/1997 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 1185 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – полски път, от запад – ПИ № 1170, от юг - ПИ № 1186. Поземлен имот с планоснимачен № 1185 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 301.185, местност „Старите лозя“, с площ от 1151 (хиляда сто петдесет и един) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК- гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Казанлък и Скица № 15-785187/27.08.2019 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 301.185, с площ от 1151 (хиляда сто петдесет и един) кв. метра, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.301.185 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.301.169, № 35167.301.186, № 35167.291.504, № 35167.301.77 и № 35167.301.170.

 

3. Иван Величков, починал на 11.02.2016 г., видно от Удостоверение за наследници №1059/05.06.2019 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 632 (шестстотин тридесет и два) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Иван Величков са подали Заявление с Вх.№ 194-Е-39-1/10.06.2019 г., като собственици на имот от 620 (шестстотин и двадесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 171, т. III, д.№ 1455/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 353 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Татарска могила“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 354, от изток – полски път, от запад – ПИ № 350, от юг – ПИ № 352. Поземлен имот с планоснимачен № 353 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 230.353, местност „Старите лозя“, с площ от 632 (шестстотин тридесет и два) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-693185/31.07.2019 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 230.353, с площ от 632 (шестстотин тридесет и два) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.353 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.350, № 35167.230.352, № 35167.230.43, № 35167.230.354 и № 35167.230.355.

 

4. Начо Джавгов, починал на 14.03.1993 г., видно от Удостоверение за наследници № 77/19.04.2019 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – нива, с площ от 200 (двеста) кв.м, находящ се в местност „Каделкова чешма“, землище на с. Енина, EKАTTE:27499. Наследниците на Начо Желев Джавгов са подали Заявление с Вх. № 194-Б-158-1/07.05.2019 г., като собственици на имот с площ от 200 (двеста) кв.м, съгласно Решение № 08 от 22.05.1997 г. на ОСЗ гр. Казанлък. Част от поземления имот описан в Решение № 08 от 22.05.1997 г. на ОСЗ гр. Казанлък по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 060010, местност „Каделкова чешма“, с площ от 142 (сто четиридесет и два) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Енина, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на с. Енина са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина и Скица № 15-498358/06.06.2019 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 060010, с площ от 142 (сто четиридесет и два) кв. метра, находящ се в местност „Каделкова чешма“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Енина, EKАTTE:27499 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 27499.60.10 по КККР на с. Енина, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3071, № 27499.60.382, № 27499.60.9, № 27499.60.5 и № 27499.60.11.

 

5. Йовчо Йовчев няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Йовчо Йовчев е подал Заявление с Вх. № 194-Й-991-1/23.07.2019 г., като собственик на имот от 500(петстотин) кв.м, съгласно Нот.акт № 193, т. III, д.№ 1727/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 1826 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“ , одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 1827, от изток – ПИ № 1828, от запад – полски път, от юг – ПИ № 1825. Поземлен имот с планоснимачен № 1826 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 281.826, местност „Старите лозя“, с площ от 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-693182/31.07.2019 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 281.826, с площ от 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.281.826 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.281.52, № 35167.281.825, № 35167.281.828 и № 35167.281.827.

 

6. Радостина Георгиева няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 579 (петстотин седемдесет и девет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Радостина Георгиева е подала Заявление с Вх. № 194-Р-559-1/17.05.2019 г., като собственик на имот от 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м, съгласно Нот.акт № 27, т. XI, д.№ 3686/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 805 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“ , одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 787, от изток – ПИ № 804, от запад – ПИ № 806, от юг – ПИ № 824. Поземлен имот с планоснимачен № 805 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 130.805, местност „Старите лозя“, с площ от 579 (петстотин седемдесет и девет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица № 15-451068/23.05.2019 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 130.805, с площ от 579 (петстотин седемдесет и девет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.130.805 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.130.824, № 35167.130.804, № 35167.130.787 и № 35167.130.806.

 

7. Маргарита Гълъбова няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС„Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв.м, находящ се в местност „Каракос“/Старите лозя/, землище на с. Овощник, EKАTTE: 53179. Маргарита Петкова Гълъбова е подала Заявление с Вх.№ 194-М-8302-1/19.07.2019 г., като собственик на имот с площ от 770 (седемстотин и седемдесет)  кв.м, съгласно Нот. акт № 114, т. I, д.№ 183/1997 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 2865 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Каракос“/Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 2862, от изток – ПИ № 2864, от запад – ПИ № 2866, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен № 2865 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 132865, местност „Каракос“, с площ от 778(седемстотин седемдесет и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След иработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и Скица № 15-693195/31.07.2019 г. на СГКК-гр. Стара Загора, следва ПИ № 132865, с площ от 778 (седемстотин седемдесет и осем)  кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.132.865 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.142.200, № 53179.132.866, № 53179.132.223, № 53179.132.864, № 53179.132.863, № 53179.132.862 и № 53179.132.861.

 

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ.бр.62/2010 г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

 

1.  Поземлен имот с идентификатор № 35167.221.318 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 1318 по Кадастралния план на ползвателите с площ от 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) кв.м, в собственост на наследниците на Койна Найденова по силата на Нот. акт № 145, т. III, д.№ 1639/1994 г.

 

2.  Поземлен имот с идентификатор № 35167.301.185 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 1185 по Кадастралния план на ползвателите с площ от 1151 (хиляда сто петдесет и един)  кв.м, в собственост на наследниците на Лиляна Мицова и на наследниците на Соня Маноилова по силата на Нот. акт № 151, т. V, д.№ 1732/1997 г.

 

3. Поземлен имот с идентификатор № 35167.230.353 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 353 по Кадастралния план на ползвателите с площ от 632 (шестстотин тридесет и два) кв.м, в собственост на наследниците на Иван Величков по силата на Нот. акт № 171, т. III, д.№ 1455/1995 г.

 

4. Поземлен имот с идентификатор № 27499.60.10 по КККР на с. Енина, идентичен с част от поземлен имот с площ 142/200 (сто четириредест и два от двеста) кв.м, по Кадастралния план на ползвателите, в собственост на наследниците на Начо Джавгов по силата на Решение № 08 от 22.05.1997 г. на ОСЗ гр. Казанлък.

 

5. Поземлен имот с идентификатор № 35167.281.826 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 1826 по Кадастралния план на ползвателите с площ от 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв.м, в собственост на Йовчо Йовчев по силата на Нот. акт № 193, т. III, д. № 1727/1994 г.

 

6. Поземлен имот с идентификатор № 35167.130.805 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 805 по Кадастралния план на ползвателите с площ от 579 (петстотин седемдесет и девет) кв.м, в собственост на Радостина Георгиева по силата на Нот. акт № 27, т. XI, д. № 3686/1994 г.

 

7. Поземлен имот с идентификатор № 53179.132.865 по КККР на с. Овощник, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен 2865 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв.м, в собственост на Маргарита Гълъбова по силата на Нот. акт № 114, т.I, д. № 183/1997 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък,

Денка Найденова, гр. Казанлък;

Мария Мицова, гр. Казанлък;

Стефка Мицова, гр. Казанлък;

Елена Величкова, гр. Казанлък;

Мария Величкова, гр. Казанлък;

Румяна Бончева, гр. Казанлък;

Димитър Василев, пълномощник на Бончо Джавгов, с. Енина;

Йовчо Йовчев, с. Камен връх, обл. Ямбол;

Радостина Георгиева, гр. Казанлък;

Маргарита Гълъбова, гр. Шипка.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.