РЕШЕНИЕ
№ 1183
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58

Относно: ОС_3115/18.09.2019 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на Общински съвет - Казанлък на Златко Петров.


Мотиви: Вносителят съобщава, че в Общински съвет – Казанлък е постъпила Молба с вх. № ОС-3100/16.09.2019 г от м-р о.з. Евгени Пейчев – председател на ОбС на СОСЗР за финансово подпомагане на майор о.з. Златко Петров. Майор о.з. Златко Петров е на 55 години от гр. Казанлък, ж.к. „Васил Левски“ бл. 45, вх. „А“. Настанен е за лечение в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, но е на командно дишане. В момента е в изключително тежко здравословно състояние. Налага се преместване с подходящ транспорт и лекар до ВМА – гр. София. Окончателната диагноза: състояние .... Плевра с изразени ....

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на Златко Петров от гр. Казанлък  в размер на 400 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Златко Петров.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.


Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/10/2019 г.