РЕШЕНИЕ
№ 1184
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3082/11.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи за лечение на граждани от община Казанлък.


Мотиви: Вносителят съобщава, че с Решение № 961/04.02.2019 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация са постъпили молби от граждани на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:     

1. Диан Добрев от с. Средногорово, Молба с вх. № 94-Д-6920-1/19.07.2019 г., на 60 г., с диагноза ..., видно от представените епикризи. През 2019 г. в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ ООД, гр. Плевен е извършено оперативно лечение – алопластика ..., след това и на лява .... За извършените оперативни интервенции е заплатил сумата от 8995 лв., която не се заплаща от НЗОК. Диан Добрев е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

2. Йорданка Желязкова от гр. Казанлък, Молба с вх. № 94-Й-781-1/07.08.2019 г., на 65 г., с диагноза ..., видно от представената епикриза. През 2019 г. в УМБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив е извършено оперативно лечение – .... За извършената оперативна интервенция е заплатила сумата от 4080 лв., която не се заплаща от НЗОК. Йорданка Желязкова е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

3. Диан Недев от с. Бузовград, Молба с вх. № 94-Д-1646-1/16.08.2019 г., на 27 г., с диагноза ..., видно от ЕР на ТЕЛК с признати 100 % вид и степен на увреждане. През 2019 г. в СМДЛ „Геномен център България“ АД, гр. София са извършени високоспециализирани медицински изследвания. За тези изследвания е заплатил сумата от 5600 лв., която не се заплаща от НЗОК. Диан Недев е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

4. Таня Пенчолова от гр. Казанлък, молба с вх. № 94-Т-1864-1/21.08.2019 г., на 34 г., с диагноза ..., видно от представената епикриза. През 2019 г. в МБАЛ за женско здраве „Надежда“ ООД, гр. София е извършена високоспециализирана медицинска процедура. За извършената интервенция е заплатила сумата от 2 030 лв., която не се заплаща от НЗОК. Таня Пенчолова е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

5. Гергана Радкова от гр. Казанлък, молба с вх. № 94-Г-4016-1/22.08.2019 г., на 72 г., с диагноза ..., видно от представената епикриза. През 2019 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършено оперативно лечение – .... За извършената оперативна интервенция е заплатила сумата от 3 320 лв., която не се заплаща от НЗОК. Гергана Радкова е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

6. Лиляна Колева от гр. Казанлък, молба с вх. № 94-Л-248-1/22.08.2019 г., на 67 г., с диагноза ..., видно от представената епикриза. През 2018 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършено оперативно лечение – .... За извършената оперативна интервенция е заплатила сумата от 3 320 лв., която не се заплаща от НЗОК. Лиляна Колева е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечението си.

7. Десислава Катмер от гр. Крън, за сина си Делиан Айкут Катмер, молба с вх. № 94-Д-4822-1/27.08.2019 г. Делиан Катмер е на 10 год., с диагноза: ..., видно от представените епикризи. През 2019 г. е проведено многократно лечение в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Десислава Катмер доплаща по 329 лв. ежемесечно за лечение на сина си Делиан Катмер, които не се заплащат от НЗОК. Десислава Катмер е в затруднено финансово състояние и не разполага със средства, необходими да продължи лечението на сина си Делиан Айкут Катмер.

В хода на дебата постъпи предложение от Председателят на ПК по социални дейности и трудова заетост - Ахмед Мехмед за увеличаване размера на еднократната финансова помощ. Предложението е за увеличаване в точка 4 от проекта за решение от 100 лева на 200 лева, а в точките 5, т. 6 и т. 7 сумата от 200 лева да бъде завишена на 400 лева. Вносителят прие предложението.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., Подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

1. Диан Добрев от с. Средногорово  в размер на 400 лв.

2. Йорданка Желязкова от гр. Казанлък, в размер на 400 лв.

3. Диан Недев от с. Бузовград, в размер на 400 лв.

4. Таня Пенчолова от гр. Казанлък, в размер на 200 лв.

5. Гергана Радкова от гр. Казанлък, ап. 8 в размер на 400 лв.

6. Лиляна Колева от гр. Казанлък, в размер на 400 лв.

7. Десислава Катмер от гр. Крън, за сина си Делиан Катмер – в размер на 400 лв.

           

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Диан Добрев, Йорданка Желязкова, Диан Недев, Таня Пенчолова, Гергана Радкова, Лиляна Колева, Десислава Катмер.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/10/2019 г.