РЕШЕНИЕ
№ 1186
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3127/24.09.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от Даниела Коева - оправомощена За кмет със Заповед № 1488/24.09.2019 г. на Кмета на Общината с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства.


Мотиви: Вносителят докладва, че в изпълнение на чл.161 от Изборния кодекс кметовете на кметства в община Казанлък, след регистрацията им в ОИК като кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. излизат в отпуск за времето от регистрацията си до обявяването на резултатите от изборите.

За времето от регистрацията на кметовете на населените места, регистрирани като кандидати за кметове на кметства в предстоящите избори, със заповеди са определили лица, които да изпълняват техните функции до вземане на решение за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.

Някои от кметовете са регистрирани само като кандидати за общински съветници и в тези случаи ОбС избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство от края на мандата до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Съгласно чл.42 ал.6 от ЗМСМА, Решение №943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и писмо с изх.№МИ-06-326/19.09.2019 г. на ЦИК, Общинският съвет не по-късно от 18 октомври 2019 г. - 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва на новоизбраните кметове.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА във връзка с чл.161 от ИК,

 

Р Е Ш И:

 

1. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на Кметство, за периода от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства, както следва:

1.1. Кметство гр. Шипка - Станислава Русева  - Старши експерт в кметство гр. Шипка;

1.2. Кметство гр. Крън - Георги Тотев - Старши експерт в кметство гр. Крън;

1.3. Кметство с. Бузовград - Калина Кършакова - Главен специалист в кметство

с. Бузовград;

1.4. Кметство с. Горно Черковище            - Гергана Христова - Главен специалист в кметство с. Г. Черковище;

1.5. Кметство с. Долно Изворово - Мая Петрова - Главен специалист в кметство

с. Д. Изворово;

1.6. Кметство с. Дунавци - Станка Колева - Главен специалист в кметство с. Дунавци;

1.7. Кметство с. Копринка - Стела Томова - Главен специалист в кметство с. Копринка

1.8. Кметство с. Овощник - Марийка Георгиева - Главен специалист в кметство с. Овощник;

1.9. Кметство Кънчево - Стефка Чернева - Главен специалист в кметство с. Кънчево;

1.10. Кметство с. Розово - Румяна Дамянова -Главен специалист в кметство с. Розово;

1.11. Кметство с. Ръжена - Надежда Димитрова – Главен специалист в кметство с. Ръжена;

1.12. Кметство с. Черганово           - Валентина Драгнева - Главен специалист в кметство с. Черганово;

1.13. Кметство Ясеново - Радка Добрева - Главен специалист в кметство с. Ясеново.

 

2. На временно изпълняващите длъжността кмет на кметство, за времето през което изпълняват длъжността да се изплаща трудово възнаграждение съгласно чл.259 ал.1 от КТ.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/10/2019 г.