ОС-3138/03.10.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Протокол от 19.09.2019 г. по Адм. дело № 191/2019 г. по описа на АС, с което прекратява производството по делото, поради оттегляне на протестираната разпоредба от Наредба № 2, с влязло в сила Решение № 1084/27.06.2019 г. на ОбС - Казанлък.