РЕШЕНИЕ
№ 1
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 05.11.2019 г., Протокол № 1

Относно:  Създаване на Комисия по избора на председател на Общински съвет Казанлък.


Мотиви: На първото си заседание ОбС трябва да избере от своя състав председател. Изборът се провежда с тайно гласуване от комисия, състояща се от общински съветници. Предложено бе   Комисията по избора да е от 5 души, като поименно се предложи и състава й, в който се включиха общински съветници от всички политически групи.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Казанлък,  

 

                                                                    РЕШИ:

 

  1. Комисията по избора на Председател на Общинския съвет, да се състои от пет члена.

  2. Определя състава на Комисията по избора, както следва:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радиана Стефанова Стефанова;

  ЧЛЕНОВЕ:      

  1. Джамал Неджипов Папарланов;

  2. Мариета Петрова Пепелешкова;

  3. Теодора Ганчева Иванова;

  4. Чавдар Костадинов Ангелов

                                     

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: кметът на общината;

Участвали в гласуването 37 общински съветници, от които „за” – 37.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п)

(Д. КОЛЕВА)                                                                         (НИКОЛАЙ ИБУШЕВ)публ: 11/11/2019 г.