РЕШЕНИЕ
№ 2
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 05.11.2019 г., Протокол № 1.

Относно:  Избор на Председател на Общински съвет - Казанлък.


Мотиви: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общинският съвет избира Председател на Общинския съвет. Изборът на Председател на Общинския съвет се извършва на Първото заседание на Общинския съвет с тайно гласуване по силата на чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Казанлък. За провеждане на избора бе избрана комисия от състава на общинските съветници, която организира и проведе избора.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА постъпиха две предложения за Председател на ОбС - Николай Златанов Димитров и Моника Божидарова Динева.

След проведеното тайно гласуване и съобразно изискванията на чл. 12, ал. 6, изр. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Казанлък, за необходимото законово мнозинство, Председателят на комисията по провеждане на избора, Радиана Стефанова Стефанова, докладва резултата от гласуването - за Председател на Общинския съвет е избран Николай Златанов Димитров.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 6, изр. първо от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Казанлък,  

  

Р Е Ш И:

 

Избира Николай Златанов Димитров за Председател на Общински съвет – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: кметът на общината; Николай Златанов Димитров – председател на ОбС.

 

Участвали в тайното гласуване 37 общински съветници, от които за  24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п)

(Д. КОЛЕВА)                                                                         (НИКОЛАЙ ИБУШЕВ)публ: 11/11/2019 г.