ОС-37/20.11.2019 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен заверен препис от Решение № 357/21.10.2019 г. постановено по Адм. дело № 434/2019 г. по описа на АС, влязло в законна сила на 12.11.2019 г. /Наредба № 31  за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък/