РЕШЕНИЕ
№ 3
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 2


Относно: ОС-41/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва, че правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък е приет с Решение № 12 от 23.12.2003 г., а последната му редакция е гласувана с Решение №727 от 29.03.2018 г.

През изминалите два мандата от работата на Общинския съвет, многократно изменяхме и допълвахме Правилника, като направихме редица полезни промени, като например конкретизиране на денят за провеждане на редовните заседания и въвеждане понятието „извънредно“ заседание. Това улесни условията за насрочване и провеждане на сесиите и подобри планирането на работните графици на общинските съветници и общинска администрация.

Факта, че действащия Правилник за организацията и дейността на ОбС Казанлък датира от 2003 г. и необходимостта от синхронизирането му с разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, като акт от по-висока степен, обуславят необходимостта от неговата отмяна и приемане на изцяло нов Правилник. Това ще придаде стабилност на новоприетия нормативен акт и ще прегради възможността той да бъде атакуван, поради допуснати нередовности в предходните години. За съжаление, такава негативна тенденция се очерта в предходния мандат, по отношение на приетите наредби от общинските съвети в цялата страна. Предвид на изложените мотиви и с цел осигуряване на оптимална организация на работата на ОбС, налага създаването на Временна комисия. В хода на дебата постъпи предложение за състава на комисията, което се прие единодушно.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,

  

Р Е Ш И:

1. Създава Временна комисия от седем общински съветници за изготвяне  на  проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС Казанлък, в състав:
Председател: Николай Златанов Димитров

Зам.-председател: Моника Божидарова Динева
Членове:
1. Роман Алексеев Желев
2. Адриана Николова Тенева
3. Джамал Неджипов Папарланов
4. Добрин Цветанов Драгнев
5. Мариета Петрова Пепелешкова.

 

2. Комисията по т.1, да внесе в ОбС доклад с проект за решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС Казанлък, в срок до 01.04.2020 г.

 

3. Срок на действие на Временната комисия – 30.04.2020 г.
 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и членовете на Временната комисия;

 

Участвали в гласуването 36 общински съветници, от които „За” 35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 28/11/2019 г.