РЕШЕНИЕ
№ 4
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 2


Относно: ОС-40/21.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък /Мандат 2020 - 2024 г./


Мотиви: Вносителят съобщава, че в Общински съвет – Казанлък постъпи Уведомление от Красимир Георгиев – председател на Окръжен съд – Стара Загора относно предлагане на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2020 г. – 2024 г.

На основание чл. 68, във връзка с чл. 67 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Общински съвет – Казанлък, обяви прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели.

В изпълнение нормативните изисквания на чл. 67 и чл. 68 от ЗСВ за съдебните заседатели е необходимо на заседание на Общинският съвет да се избере Комисия, която да изготви предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък.

Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Председателят на Окръжен съд – Стара Загора посочва, че определения брой на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък е 30 съдебни заседатели, като разпределението е 26 съдебни заседатели предложени от ОбС – Казанлък.

Право да направи предложения пред Комисията за избор на съдебни заседатели има всеки общински съветник.

Лицата, предлагани за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от ЗСВ

 - да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 години до 68 години, да имат настоящ адрес в общината      , която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват, имат завършено най-малко средно образование, не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им, не страдат от психически заболявания.

Към всяко от предложенията до Комисията задължително се прилагат,

следните документи:

1. Подробна автобиография, подписна от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

В хода на дебата постъпи предложение за състава на комисията, което общинските съветници приеха.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,


Р Е Ш И:

 

1. Създава Временна комисия от 5 общински съветници за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък /Мандат 2020 – 2024 г./

в състав:
Председател: Николай Златанов Димитров

Зам.-председател: Мариета Петрова Пепелешкова
Членове:
Роман Алексеев Желев, Адриана Николова Тенева и Борислав Александров Асенов.

 

2. Задължава Председателя на Временната комисията на заседание на ОбС през месец Декември 2019 г. да внесе доклад с проект за решение с определените кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък за Мандат 2020 – 2024 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и членовете на Временната комисия.

 

Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 28/11/2019 г.