РЕШЕНИЕ
№ 5
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 2


Относно: ОС-58/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.


Мотиви: Вносителят съобщава, че на 05.11.2019 г. е конституиран Общински съвет - Казанлък, Мандат 2019-2023 година. След проведени консултации със съветниците и групите в Общинския съвет се оформи идея, за промяна в броя и предмета на дейност на Постоянните комисии /ПК/ от предходния мандат. Тези промени се обуславят от наблюдението на съветниците върху работата на ПК в Мандат 2015-2019 г., относно тяхната натовареност и заетост. Единодушно се констатира, че комисиите са били натоварени неравномерно, като някои са разглеждали значителен брой доклади, а други дори не са имали разпределени въпроси за разглеждане.

Горните констатации налагат намаляване на броя на ПК от 11 на 8, като се обединят дейностите на ПК № 3 с ПК № 5, на ПК № 4 с ПК № 8 и на ПК № 9 с ПК № 10. Съставът на комисиите следва да се увеличи от 7 члена на 9 члена, което ще позволи всеки съветник да участва в работата на 2 броя ПК. Предложените постоянни комисии запазват обхвата и предмета на дейността си, като се цели улесняване, оптимизиране и ефективност, според професионалната подготовка на всеки общински съветник.

Изменението в броя и състава на ПК налага извършването на промяна на действащия към момента Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, в частта на чл. 45.

Изработения проект е публикуван на сайта на Общински съвет – Казанлък /obs.kazanlak.bg/ на 12.11.2019 г. рубриката „Нормативни актове – проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. За целта е предоставена ел. поща obs@kazanlak.bg, и възможността за депозиране на писмени материали в стая №7, в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.

До момента на внасянето на доклада няма постъпили предложения.

Внасям за разглеждане изработеният проект за Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, в 14-дневен срок от публикуването, тъй като председателят счита, че е налице хипотезата на чл.26, ал.4, предложение второ от ЗНА. Съкращаването на срока се обуславя от факта, че новоизбрания Общински съвет е конституиран на 05.11.2019 г., а през м. Декември предстои приемането на изключително важни решения, каквито са тези по приемане на Годишната план-сметка за определяне на Такса битови отпадъци и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък. Наличието на посочените два документа е задължителна предпоставка за приемане на Бюджета на община Казанлък за 2020 година, който от своя страна е зависим и ограничен от кратките законови срокове, стартиращи с приемане на Бюджета на Р.България.

Настоящият доклад внасям по реда на чл. 64 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Казанлък, поради мотивите изложени по-горе, кратките законови срокове за приемане на Бюджет 2020 г. и обективните причини съпътстващи конституирането на всеки Общински съвет - изтичане на съответната календарна година и необходимостта от приемане на основни административни актове и решения за осигуряване правилното функциониране на общината през следващата година.

Вносителят предлага проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък,  да бъде приет на две четения, в едно заседание.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 и ал.3 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 4, чл. 37, ал. 3 от ЗНА и чл. 96, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

  

Р Е Ш И:

 

1. Второ четене и приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, да се проведе на същото заседание на общинския съвет, непосредствено след първо четене.

 

2.  Приема на първо четене, изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, както следва:

§1. Изменя чл. 45, ал.1, както следва:

Постоянните комисии на Общинския съвет са, както следва:
1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси.

3. Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред.

4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост.

5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

6. Комисия по образование, младежи дейности и спорт.

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда.

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.

 

§2. Приема нов §8  към Преходни и заключителни разпоредби, както следва: „Измененията и допълненията приети с Решение № 5/28.11.2019 г., влизат в сила от деня на приемането им“.

 

3. Приема изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, второ четене.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и общинските съветници. 

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За”  33. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 28/11/2019 г.