РЕШЕНИЕ
№ 6
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.11.2019 г., Протокол № 2
(Изм. с Решение № 19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56 от 28.01.2020 г.)


Относно: ОС-59/27.11.2019 - Доклад по чл. 64 от от ПОДОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.


Мотиви: Вносителят докладва, че правилното определяне на организационната структура на ОбС гарантира ефективност на цялостната му работа, като орган на местното самоуправление и местното законодателство. Персоналният избор на ръководството и състава на постоянните комисии /ПК/, следва да бъде обосновано на обективни критерии, поради което е важно приемането на принципи за тяхното изграждане. Прилагането на принципите на пропорционалност и професионална квалификация са гаранция за демократичност и зачитане волята на избирателя. Този подход гарантира целесъобразност и законосъобразност на актовете на Общинския съвет. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗМСМА, всеки общински съветник има право да участват в състава на не повече от три комисии, а по силата на чл. 47, ал. 1 от ПОДОбС Казанлък, задължително условие е участието на всеки общински съветник най-малко в една комисия. Съгласно ал. 3 на същия член, всеки съветник може да участват в ръководството само на една комисия.

Председателят, след като се е съобразил с проведени консултации и писмените предложения депозирани от ръководителите на групи, е изготвил доклада с предложение за състав на ПК.

Настоящият доклад председателят внася по реда на чл. 64 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Казанлък, поради краткия срок, в който трябва да създадем постоянни комисии и да започнат своевременно своята работа. Общинския съвет е конституиран на 05.11.2019 г., а предстои приемането на важни за общината решения, които са обвързани с кратки законови срокове. Такива са Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък, Бюджет и Инвестиционна програма на общината за 2020 г. и редица други.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48, ал. 1, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 44 и чл. 47 от ПОДОбС Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Отменя Решение № 3/16.12.2015 г. изм. с Решение № 6/16.12.2015 г., изм. с Решение № 73/25.02.2016 г., изм. с Решение № 111/31.03.2016 г. и последно изм. с Решение № 457/25.2017 г.

2. Приема следните принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък:

2.1. Общинският съвет определя постоянните комисии, съобразно характера на тяхната дейност и възникналата необходимост.

2.2. Постоянните комисии се състоят от 9 общински съветници.

2.3. При определяне ръководството и състава на комисиите се прилага принципът на пропорционалното представителство на групите съветници, както и професионалната квалификация на съветниците.

2.4. Съставът на постоянните комисии се избира съгласно чл. 44 от ПОДОбС, по предложение на председателя на Общинския съвет. 

2.5. Общинските съветници не могат да бъдат включвани в състава на повече от три постоянни комисии, като всеки общински съветник може да бъде в ръководството само на една от постоянните комисии.

2.6. В състава на постоянните комисии не могат да бъдат включвани специалисти от общинска администрация.

2.7 Общинският съвет може да извършва промени в компетенциите, броя и състава на постоянните комисии по време на своя мандат, по предложение на председателя на Общинския съвет.

 

3. Създава следните постоянни комисии:

✓1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общия и подробните устройствени планове на община Казанлък; общинската политика в сферата на благоустрояването и комуналните дейности; условията за използване инфраструктурата на общината от населението и стопанските единици; поименните списъци за капиталови разходи; контрол по изпълнение на подробните устройствени планове /ПУП/. Разглежда и предлага мерки по безопасността на движението по пътищата на общината и подобряване на обществения транспорт. Обсъжда предложенията за промяна на общинската транспортна схема и определя условията за провеждане на конкурси за възлагане на автобусни линии.

Председател:  Цветан Тенев Шиков

Зам.-председател: Моника Божидарова Динева

Членове:      

1. Аксения Бориславова Тилева

2. Анна Василева Кожухарова

3. Ридван Байрям Иляз

4. Ахмед Абдула Мехмед

5. Добрин Цветанов Драгнев 

6. Емил Ивелинов Недялков

7. Стоян Асенов Петров

✓2. Комисия по икономика, бюджет и финанси, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане приоритети за икономическото развитие на общината; общинския бюджет; размера на местните данъци и такси; цени на услугите, извършвани от Община Казанлък; контрол по изпълнение на бюджета, съгласно Наредба № 28 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

Председател:  Драгомир Влаев Петков

Зам.-председател: Мария Цонева Цонева

Членове:      

1. Галин Иванов Иванов

2. Стефан Пенков Стефанов

3.  Стоян Асенов Петров

4. Добрин Цветанов Драгнев

5. Джамал Неджипов Папарланов

6. Ахмед Абдула Мехмед

7. Пламен Станимиров Караджов

 

✓3. Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред състояща се от  9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска политика по развитието на селското и горско стопанство, агроиндустрията и хранително-вкусовата промишленост. Оказва съдействие по укрепване на земеделските структурни единици (кооперации, сдружения, частни производители), ветеринарномедицинско и научно обслужване. Осъществява контрол върху използването на земята, горите, пасищата, водите и други естествени ресурси. Предлага и съдейства за изграждането на организация по охраната на полските имоти.

Председател:  Ридван Байрям Иляз

Зам.-председател: Стефан Пенков Стефанов

Членове:      

1. Роман Алексеев Желев

2. Николай Митков Факиров

3. Янко Тонев Запрянов

4. Мариета Петрова Пепелешкова

5. Станчо Георгиев Леков

6. Пламен Станимиров Караджов

7. Денислав Христов Сербезов

  

✓4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост, състояща се от  9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда проблеми и прави предложения по: здравното обслужване на населението (профилактично, доболнично и болнично), детски ясли; определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването; контролира дейността на общинските лечебни заведения - 'МБАЛ - Казанлък' ЕООД и 'ДКЦ Поликлиника - Казанлък' ЕООД.

Определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването и социалните дейности; разкриване на нови работни места и трудова заетост на населението от общината. Осъществява връзка със синдикатите и други обществени организации.

Председател:  Илиана Петкова Жекова

Зам.-председател: Иван Христов Колев

Членове:      

1. Белчо Колев Белчев

2. Радиана Стефанова Стефанова

3. Пламен Костов Стайков

4. Драгомир Влаев Петков

5. Борислав Александров Асенов

6. Георги Иванов Пенчев

7. Румяна Стоянова Друмева

 

✓5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Дава предложения по използването и развитието на материалната база на културните институции. Обсъжда и предлага за приемане планове и приоритети за общински културни прояви, национални празници, празници от местно значение и ритуали. Съдейства за решаването на проблемите на културните институти (читалищното, библиотечното, музейно дело и други); местните средства за масово осведомяване и издателска дейност; творчески съюзи и религиозни общности. Прави предложения за създаване и прекратяване на общински фондации и всичко в изпълнение на Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък. Съдейства за развитието на туризма в общината и разширява контактите с други международни туристически обекти.

Председател: Анна Василева Кожухарова

Зам.-председател: Чавдар Костадинов Ангелов

Членове:      

1. Мария Цонева Цонева

2. Николай Митков Факиров

3. Владимир Йорданов Чучумишев

4. Красимира Белчева Харизанова

5. Теодора Ганчева Иванова

6. Адриана Николова Тенева

7. Деко Михайлов Григоров

    

✓6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска образователна политика. Спомага за развитие на съществуващите и въвеждане на нови форми на обучение. Дава предложения по използването и развитието на материалната база на учебните заведения. Обсъжда и предлага за приемане мерки за решаване на проблемите, свързани с младежта, спорта и физическата култура, поддържане и развитие на материална им база. Подпомага осъществяването на контрола по изпълнение на Общинската програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”, възложен на Младежкия парламент, на младежките неправителствени организации на територията на община Казанлък.

Председател:  Теодора Ганчева Иванова

Зам.-председател:  Владимир Йорданов Чучумишев

Членове:

1. Аксения Бориславова Тилева

2. Иван Георгиев Гитев

3. Красимира Белчева Харизанова

4. Джамал Неджипов Папарланов

5. Радиана Стефанова Стефанова

6. Иван Христов Колев

7. Деко Михайлов Григоров

 

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и дава предложения и становища по разпореждането с общинската собственост; дава становища по предложения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране на представителите на общината в тях; контролира стопанисването на общинските имоти и процесите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол; контролира актовете, свързани с изпълнението на решенията по стопанисването и разпореждането с общинска собственост.

Обсъжда и предлага за приемане участие на община Казанлък в проекти по европейски програми и фондове; дава становища, свързани с международното сътрудничество на общината и ратифициране на договорите по чл. 61 от ЗМСМА.

Осъществява и поддържа връзка с браншови и професионални организации, със сдружения с нестопанска цел, български и чуждестранни фирми и дава становища по всички материали, отнасящи се до осигуряване на благоприятна, взаимоизгодна както за населението на общината, така и за бизнеса на територията й, среда. Подпомага председателя на Общинския съвет при осъществяването на международните връзки на Общинския съвет.

Председател:  Галин Иванов Иванов

Зам.-председател: Янко Тонев Запрянов

Членове:

1. Емил Ивелинов Недялков

2. Белчо Колев Белчев

3. Цветан Тенев Шиков 

4. Борислав Александров Асенов

5. Станчо Георгиев Леков

6. Румяна Стоянова Друмева

7. Адриана Николова Тенева

 

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Изготвят проекти на подзаконовите нормативни актове в съответствие с българското законодателство. Контролира спазването на закона за противодействието на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Обсъжда, предлага и прави предложения за контрол по опазването на обществения ред, опазването на общинската собственост и защита конституционните права на гражданите. Координира и консултира дейността си с прокуратурата и полицията.

Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове и върху актовете и договорите с техните изменения и допълнения, издадени или сключени от кмета на общината и неговите заместници, както следва:

- всички заповеди и договори във връзка с разпореждане (в т. ч. продажба) с имоти и вещи – общинска собственост, тяхното управление, отдаването им под наем, апортиране на имоти и вещи – частна общинска собственост в капитала на търговски дружества, дарения, замяна на имоти – частна общинска собственост с имот на физически или юридически лица, учредяването на ограничени вещни права и други;

- административните актове (заповеди) на кмета на общината и неговите заместници в изпълнение на решенията на Общинския съвет, свързани с актуването на имотите – публична и частна общинска собственост, както и актовете (заповеди, сключени договори) при възлагането на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Председател:  Денислав Христов Сербезов

Зам.-председател: Роман Алексеев Желев

Членове:      

1. Мариета Петрова Пепелешкова

2. Моника Божидарова Динева

3. Илиана Петкова Жекова

4. Иван Георгиев Гитев

5. Георги Иванов Пенчев

6. Чавдар Костадинов Ангелов

7. Пламен Костов Стайков

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и общинските съветници;

 

Отделни гласувания по т. 3., както следва:

 

3.1. – участвали в поименното гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

3.2. – участвали в поименното гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

3.3. – участвали в поименното гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

3.4. – участвали в поименното гласуване 36 общински съветници, от които „За” 36.

3.5. – участвали в поименното гласуване 36 общински съветници, от които „За” 36.

3.6. – участвали в поименното гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

3.7. – участвали в поименното гласуване 36 общински съветници, от които „За” 36.

3.8. – участвали в поименното гласуване 35 общински съветници, от които „За” 34.

 

Участвали в поименното гласуване 36 общински съветници, от които „за”  35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 28/11/2019 г.