Пламен Станимиров Караджов

Дата на раждане: 14.11.1979 г.
Образование: висше, счетоводител
Месторабота: ТП ДГС Мъглиж

Член на комисия по икономика, бюджет и финанси
Член на комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред