Деко Михайлов Григоров

Дата на раждане: 27.07.1954 г.
Образование: висше
Месторабота: ВК „Казанлък волей“ - директор

Член на комисия по култура, туризъм и вероизповедания
Член на комисия по образование, младежки дейности и спорт