Адриана Николова Тенева

Дата на раждане: 19.12.1974 г.
Образование: висше, юридическо
Месторабота: Член на Адвокатска колегия – Стара Загора

Член на комисия по култура, туризъм и вероизповедания
Член на комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда