Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общия и подробните устройствени планове на община Казанлък; общинската политика в сферата на благоустрояването и комуналните дейности; условията за използване инфраструктурата на общината от населението и стопанските единици; поименните списъци за капиталови разходи; контрол по изпълнение на подробните устройствени планове /ПУП/. Разглежда и предлага мерки по безопасността на движението по пътищата на общината и подобряване на обществения транспорт. Обсъжда предложенията за промяна на общинската транспортна схема и определя условията за провеждане на конкурси за възлагане на автобусни линии.

Председател:  Цветан Тенев Шиков

Зам.-председател: Моника Божидарова Динева

Членове:      

1. Аксения Бориславова Тилева

2. Анна Василева Кожухарова

3. Ридван Байрям Иляз

4. Юзеир Али Кенан

5. Добрин Цветанов Драгнев 

6. Емил Ивелинов Недялков

7. Стоян Асенов Петров