Комисия по икономика, бюджет и финанси

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане приоритети за икономическото развитие на общината; общинския бюджет; размера на местните данъци и такси; цени на услугите, извършвани от Община Казанлък; контрол по изпълнение на бюджета, съгласно Наредба № 28 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

Председател:  Пламен Костов Стайков

Зам.-председател: Мария Цонева Цонева

Членове:      

1. Галин Иванов Иванов

2. Стефан Пенков Стефанов

3. Стоян Асенов Петров

4. Добрин Цветанов Драгнев

5. Джамал Неджипов Папарланов

6. Юзеир Али Кенан

7. Пламен Станимиров Караджов