Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска политика по развитието на селското и горско стопанство, агроиндустрията и хранително-вкусовата промишленост. Оказва съдействие по укрепване на земеделските структурни единици (кооперации, сдружения, частни производители), ветеринарномедицинско и научно обслужване. Осъществява контрол върху използването на земята, горите, пасищата, водите и други естествени ресурси. Предлага и съдейства за изграждането на организация по охраната на полските имоти.

Председател:  Ридван Байрям Иляз

Зам.-председател: Стефан Пенков Стефанов

Членове:      

1. Роман Алексеев Желев

2. Николай Митков Факиров

3. Янко Тонев Запрянов

4. Мариета Петрова Пепелешкова

5. Станчо Георгиев Леков

6. Пламен Станимиров Караджов

7. Денислав Христов Сербезов