3. Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска политика по развитието на селското и горско стопанство, агроиндустрията и хранително-вкусовата промишленост. Оказва съдействие по укрепване на земеделските структурни единици (кооперации, сдружения, частни производители), ветеринарномедицинско и научно обслужване. Осъществява контрол върху използването на земята, горите, пасищата, водите и други естествени ресурси. Предлага и съдейства за изграждането на организация по охраната на полските имоти.

Председател:  Ридван Байрям Иляз

Зам.-председател: Стефан Пенков Стефанов

Членове:      

1. Роман Алексеев Желев

2. Николай Митков Факиров

3. Янко Тонев Запрянов

4. Мариета Петрова Пепелешкова

5. Станчо Георгиев Леков

6. Пламен Станимиров Караджов

7. Денислав Христов СербезовМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията