Комисия по култура, туризъм и вероизповедания

Предмет на дейност: Дава предложения по използването и развитието на материалната база на културните институции. Обсъжда и предлага за приемане планове и приоритети за общински културни прояви, национални празници, празници от местно значение и ритуали. Съдейства за решаването на проблемите на културните институти (читалищното, библиотечното, музейно дело и други); местните средства за масово осведомяване и издателска дейност; творчески съюзи и религиозни общности. Прави предложения за създаване и прекратяване на общински фондации и всичко в изпълнение на Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък. Съдейства за развитието на туризма в общината и разширява контактите с други международни туристически обекти.

Председател: Анна Василева Кожухарова

Зам.-председател: Чавдар Костадинов Ангелов

Членове:      

1. Мария Цонева Цонева

2. Николай Митков Факиров

3. Владимир Йорданов Чучумишев

4. Красимира Белчева Харизанова

5. Теодора Ганчева Иванова

6. Адриана Николова Тенева

7. Деко Михайлов Григоров