Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда

Предмет на дейност: Обсъжда и дава предложения и становища по разпореждането с общинската собственост; дава становища по предложения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране на представителите на общината в тях; контролира стопанисването на общинските имоти и процесите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол; контролира актовете, свързани с изпълнението на решенията по стопанисването и разпореждането с общинска собственост.

Обсъжда и предлага за приемане участие на община Казанлък в проекти по европейски програми и фондове; дава становища, свързани с международното сътрудничество на общината и ратифициране на договорите по чл. 61 от ЗМСМА.

Осъществява и поддържа връзка с браншови и професионални организации, със сдружения с нестопанска цел, български и чуждестранни фирми и дава становища по всички материали, отнасящи се до осигуряване на благоприятна, взаимоизгодна както за населението на общината, така и за бизнеса на територията й, среда. Подпомага председателя на Общинския съвет при осъществяването на международните връзки на Общинския съвет.

Председател:  Галин Иванов Иванов

Зам.-председател: Янко Тонев Запрянов

Членове:

1. Емил Ивелинов Недялков

2. Белчо Колев Белчев

3. Цветан Тенев Шиков 

4. Борислав Александров Асенов

5. Станчо Георгиев Леков

6. Румяна Стоянова Друмева

7. Адриана Николова Тенева