7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда

Предмет на дейност: Обсъжда и дава предложения и становища по разпореждането с общинската собственост; дава становища по предложения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране на представителите на общината в тях; контролира стопанисването на общинските имоти и процесите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол; контролира актовете, свързани с изпълнението на решенията по стопанисването и разпореждането с общинска собственост.

Обсъжда и предлага за приемане участие на община Казанлък в проекти по европейски програми и фондове; дава становища, свързани с международното сътрудничество на общината и ратифициране на договорите по чл. 61 от ЗМСМА.

Осъществява и поддържа връзка с браншови и професионални организации, със сдружения с нестопанска цел, български и чуждестранни фирми и дава становища по всички материали, отнасящи се до осигуряване на благоприятна, взаимоизгодна както за населението на общината, така и за бизнеса на територията й, среда. Подпомага председателя на Общинския съвет при осъществяването на международните връзки на Общинския съвет.

Председател:  Галин Иванов Иванов

Зам.-председател: Янко Тонев Запрянов

Членове:

1. Емил Ивелинов Недялков

2. Белчо Колев Белчев

3. Цветан Тенев Шиков 

4. Борислав Александров Асенов

5. Станчо Георгиев Леков

6. Румяна Стоянова Друмева

7. Адриана Николова ТеневаМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията