8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт

Предмет на дейност: Изготвят проекти на подзаконовите нормативни актове в съответствие с българското законодателство. Контролира спазването на закона за противодействието на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Обсъжда, предлага и прави предложения за контрол по опазването на обществения ред, опазването на общинската собственост и защита конституционните права на гражданите. Координира и консултира дейността си с прокуратурата и полицията.

Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове и върху актовете и договорите с техните изменения и допълнения, издадени или сключени от кмета на общината и неговите заместници, както следва:

- всички заповеди и договори във връзка с разпореждане (в т. ч. продажба) с имоти и вещи – общинска собственост, тяхното управление, отдаването им под наем, апортиране на имоти и вещи – частна общинска собственост в капитала на търговски дружества, дарения, замяна на имоти – частна общинска собственост с имот на физически или юридически лица, учредяването на ограничени вещни права и други;

- административните актове (заповеди) на кмета на общината и неговите заместници в изпълнение на решенията на Общинския съвет, свързани с актуването на имотите – публична и частна общинска собственост, както и актовете (заповеди, сключени договори) при възлагането на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Председател:  Моника Божидарова Динева

Зам.-председател: Роман Алексеев Желев

Членове:      

1. Мариета Петрова Пепелешкова

2. Дженгиз Хюсеин Сербезов

3. Антим Пламенов Паральов

4. Иван Георгиев Гитев

5. Георги Иванов Пенчев

6. Чавдар Костадинов Ангелов

7. Калин Петров БожковМатериали за предстоящо заседание
Становища от заседания на комисията

Становища на комисията от 18.09.2023

Становища на комисията от 11.09.2023

Становища на комисията от 17.07.2023

Становища на комисията от 20.06.2023

Становища на комисията от 05.06.2023

Становища на комисията от 15.05.2023

Становища на комисията от 20.04.2023

Становища на комисията от 20.03.2023

Становища на комисията от 16.02.2023

Становища на комисията от 13.02.2023

Становища на комисията от 16.01.2023

Становища на комисията от 12.12.2022

Становища на комисията от 14.11.2022

Становища на комисията от 17.10.2022

Становища на комисията от 20.09.2022

Становища на комисията от 16.09.2022

Становища на комисията от 18.07.2022

Становища на комисията от 20.06.2022

Становища на комисията от 08.06.2022

Становища на комисията от 13.05.2022

Становища на комисията от 15.04.2022

Становища на комисията от 04.04.2022

Становища на комисията от 24.03.2022

Становища на комисията от 16.02.2022

Становища на комисията от 19.01.2022

Становища на комисията от 13.01.2022

Становища на комисията от 15.12.2021

Становища на комисията от 18.11.2021

Становища на комисията от 21.10.2021

Становища на комисията от 21.09.2021

Становища на комисията от 20.07.2021

Становища на комисията от 17.06.2021

Становища на комисията от 08.06.2021

Становища на комисията от 18.05.2021

Становища на комисията от 16.04.2021

Становища на комисията от 18.03.2021

Становища на комисията от 18.02.2021

Становища на комисията от 03.02.2021

Становища на комисията от 19.01.2021

Становища на комисията от 14.12.2020

Становища на комисията от 19.11.2020

Становища на комисията от 22.10.2020

Становища на комисията от 15.09.2020

Становища на комисията от 21.07.2020

Становища на комисията от 14.07.2020

Становища на комисията от 16.06.2020