Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт

Предмет на дейност: Изготвят проекти на подзаконовите нормативни актове в съответствие с българското законодателство. Контролира спазването на закона за противодействието на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Обсъжда, предлага и прави предложения за контрол по опазването на обществения ред, опазването на общинската собственост и защита конституционните права на гражданите. Координира и консултира дейността си с прокуратурата и полицията.

Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове и върху актовете и договорите с техните изменения и допълнения, издадени или сключени от кмета на общината и неговите заместници, както следва:

- всички заповеди и договори във връзка с разпореждане (в т. ч. продажба) с имоти и вещи – общинска собственост, тяхното управление, отдаването им под наем, апортиране на имоти и вещи – частна общинска собственост в капитала на търговски дружества, дарения, замяна на имоти – частна общинска собственост с имот на физически или юридически лица, учредяването на ограничени вещни права и други;

- административните актове (заповеди) на кмета на общината и неговите заместници в изпълнение на решенията на Общинския съвет, свързани с актуването на имотите – публична и частна общинска собственост, както и актовете (заповеди, сключени договори) при възлагането на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Председател:  Денислав Христов Сербезов

Зам.-председател: Роман Алексеев Желев

Членове:      

1. Мариета Петрова Пепелешкова

2. Моника Божидарова Динева

3. Илиана Петкова Жекова

4. Иван Георгиев Гитев

5. Георги Иванов Пенчев

6. Чавдар Костадинов Ангелов

7. Калин Петров Божков