ПОКАНА № 3

На 19.12.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в
гр. Казанлък, при следния проект

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_106/09.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 година.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_110/09.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на обща численост, одобряване на структурата на общинска администрация и определяне на пълномощията на кметските наместници. Постъпи писмо с вх. № ОС-112/12.12.2019 г. за отстраняване на техническа грешка в Приложение № 1. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”./
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_104/09.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_20/13.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., с Приложения от № 1 до № 15 вкл. неразделна част от нея.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_68/28.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване по проект ”Красива България” с предложение за преустройство и реконструкция на сградата на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Максимална стойност на бюджета - 228 723,40 лв.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_47/25.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение ”Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2” на обща стойност до 1 606 994,05 лева.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_84/02.12.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 1833/27.11.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура Първа покана по Резултат 2 ”Подобрен достъп до изкуства и култури” по Програма РА14 ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Изготвил: Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 1833/27.11.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_91/04.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение ”Изграждане на социални жилища” по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_89/04.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за периода 2019 - 2023 година. Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_109/09.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на мерки за подпомагане на млади семейства в община Казанлък и стимулиране на отговорно родителство.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_116/10.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удължаване срока на Договор № Д06-88/12.05.2016 г. за възлагане управлението на МБАЛ ”д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък до 12.05.2022 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_111/09.12.2019 - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД с проект за решение относно разпореждане със средства придобити от продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692, собственост на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски”, гр. Казанлък.
Изготвил: Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

13. ОС_124/12.12.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение № 6 от 28.11.2019 г. на ОбС - Казанлък.
Изготвил: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_31/19.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание. Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_105/09.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№ 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, двете четения в едно заседание. С писмо с вх. № ОС-114/10.12.2019 г., вносителя прави корекция в доклада.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_97/06.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии /за електропровод и водопровод/ за
Поземлен имот № 182.51 - с НТП ”Нива”, местност ”Бекликчийкса могила”, с. Копринка, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_99/06.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разрешаване на частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, в обхват: ПИ с идентификатор 06848.12.20 по КК и КР на с. Бузовград, местност ”Даскалов соргун”. Постъпи писмо с вх. № ОС-126/13.12.2019 г. по становище на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред, с приложено писмо от Общинска служба земеделие. /Виж в ”Преписка” и ”Допълнителни материали”/.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_115/10.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно създаване на сдружение с нестопанска цел с участието на община Казанлък за реализиране на проект ”Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове” по ОП ”Иновации и конкурентноспособност”.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_88/04.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно определяне представител на община Казанлък в Агенция за регионално развитие - Стара Загора, който да стане член на Общото събрание на сдружението за следващите 2 години - Иванка Иванова, секретар на община Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_72/28.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно определяне на представител на Общинския съвет в Националната асоциация на председателите на Общински съвет в Република България /НАПОС/.
Изготвил: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_74/28.11.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно определяне на представител на Общински съвет - Казанлък в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
Изготвил: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_67/28.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на имот, частна общинска собственост с площ от 35,60 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, кв. Кармен, безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Областна дирекция на МВР - Стара Загора. Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_24/15.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 400 лв., за продажба на земя с площ от 980 кв.м в с. Овощник, на Рая Вълкова.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_98/06.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии и възлагане управлението на горските територии, собственост на община Казанлък през 2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_108/09.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041, с площ 991 кв. м. по КК и КР на гр. Казанлък; Начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ I-8041 за ”Обществено делово обслужване” в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_101/06.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 40292.57.8, местност ”До село”, гр. Крън. Начална тръжна цена 10 370 лв. Допълва състава на комисията - Мария Цонева.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_113/10.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 400,00 лв., за продажба на земя с площ от 600 кв.м представляваща УПИ IX-964 в кв. 87 в с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_117/10.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8758, в кв. 2, гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_118/10.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 и определяне на начална тръжна в размер на 186 460 лв., без ДДС за Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65, кв. 376, гр. Казанлък и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 с начална цена - 460 360 лв., без ДДС.
Постъпи писмо с вх. № ОС-120/11.12.2019 г., с приложени допълнения по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_9/07.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост за сумата от 1 150,00 лева без ДДС в с. Ясеново, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_23/14.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.302.90 за сумата от 2 400,00 лева без ДДС в м. ”Кайнакълка”, гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_55/26.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура - път - локално платно, подземен електропровод, водопровод и канализационно отклонение за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 с НТП ”Изоставено трайно насаждение”, местност ”Даскалов соргун” с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, разделен с проекто-скици на пет отделни поземлени имота, съгласно План за застрояване, одобрен със Заповед № 1658/30.10.2019 г. на Кмета на общината.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_70/28.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.15 по КККР на гр. Казанлък за сумата от 19 870,00 лева без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_103/09.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2020 година и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2020 година.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_90 / 04.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Валерия Жекова от гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_93/05.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Мима Енчева от гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_22/14.11.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Радка Дамянова от гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_82/02.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 302.222 с НТП ”За земеделски труд и отдих”, местност ”Черешака” с площ от 0,508 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрени със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с цел промяна предназначението на поземления имот в ”За вилно строителство”.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_94/05.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 302.240 с НТП ”За земеделски труд и отдих”, местност ”Черешака”, с площ от 0,891 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в ”За вилно строителство”.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_95/05.12.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.17.4 - с НТП ”Нива”, местност ”Арите” с площ от 3,872 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в ”За складови и ОДО с търговски дейности”.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. № ОС-29 от дата: 13.12.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК