РЕШЕНИЕ
№ 31
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_108/09.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041, с площ 991 кв. м. по КК и КР на гр. Казанлък; Начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ I-8041 за "Обществено делово обслужване" в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение №1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/29.11.2018 г., на ОбС-Казанлък, е включен:

Под номер 22: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем нула четири едно) с площ 991 (деветстотин деветдесет и един) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №18-5151-21.05.2019 г. на Началник на СГКК – Ст. Загора,  при граници: 35167.501.602, 35167.501.603, 35167.501.8797, 35167.501.8799, 35167.501.572; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ I - 8041 (първи за осем хиляди четиридесет и първи) за „Обществено делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №777/2013 г. на ОбС- Казанлък.

Съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №3747/05.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Казанлък под №5734/11.09.2019 г., акт 151, том 20, н. дело 4205. Съставен по - рано акт за частна общинска собственост АЧОС №466/09.07.2007 г.

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същия.  


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

Р Е Ш И:

 

І. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8041 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем нула четири едно) с площ 991 (деветстотин деветдесет и един) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №18-5151-21.05.2019 г. на Началник на СГКК – Ст. Загора,  при граници: 35167.501.602, 35167.501.603, 35167.501.8797, 35167.501.8799, 35167.501.572; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, представляващ УПИ I - 8041 (първи за осем хиляди четиридесет и първи) за „Обществено делово обслужване“ в кв. 470 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение №777/2013 г. на ОбС- Казанлък.

 

ІІ. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за имота по т. І.

 

ІІІ. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.