РЕШЕНИЕ
№ 37
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_23/14.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.302.90 за сумата от 2 400,00 лева без ДДС в м. "Кайнаклъка", гр. Казанлък.


Мотиви: В Общинска администрация e подадено Заявление с вх. № 68-3755-1/11.09.2019 г. от Белослав Белчев, управител на „Белс“ ЕООД за закупуване на общинската част от Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.302.90 в местност „Кайнаклъка“, град Казанлък по Скица проект №15-104940-07.02.2019 г. за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/ 2015 г. на ИД на АГКК, за поземлени имоти с идентификатори 35167.302.87 и 35167.302.85. Дружеството е собственик на 4111/4486 ид. части от новопроектирания имот, съгласно н. а. №74, т. XXV, рег. № 7479, д. 5043/18.09.2014 г. и Предварителен договор №Д08-13/19.02.2019 г. За общинската част - 376/4486 идеални части от имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3776/10.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. 6543, вх. №6546/14.10.2019 г, Акт №144, т. 23, н. д. 4832.

По искане на управителя на „Белс“ ЕООД за изместване на част от трасето на полски път с идентификатор 35167.302.4 по КККР на град Казанлък, Общински съвет-Казанлък е приел Решение №440/ 27.04.2017 г. В изпълнение на решението е сключен Предварителен договор за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 35167.302.87 и 35167.302.85 в общ съсобствен поземлен имот и разпределяне квоти на съсобственост. Също така дружеството е дарило на Община Казанлък ПИ с идентификатор 35167.302.88 с НТП: Полски път. Със заповед №327/ 2019 г. е одобрено изменение на ПУП-ПЗ и издадена скица-проект №15-104940-07.02.2019 г. за изменение на КККР на гр. Казанлък за ПИ с идентификатори 35167.302.87 и 35167.302.85. 

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет - Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.    

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 1534,10 лева, съгласно Удостоверение №7404048950 от 20.09.2019 г.  на Дирекция „Местни приходи“,  а предложената от оценителя пазарна оценка е 2 400,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3776

10.10.2019 г.

„Белс“ ЕООД

2 400,00

За складова база

376/4486 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 35167.302.90 гр. Казанлък,

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.302.90 (три пет едно шест седем точка три нула две точка девет нула), местност „Кайнаклъка“, град Казанлък, област Стара Загора с обща проектна площ 4486 (четири хиляди четиристотин осемдесет и шест) кв. м по Скица проект №15-104940-07.02.2019 г. за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/ 2015 г. на ИД на АГКК за поземлени имоти с идентификатори 35167.302.87 и 35167.302.85, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За складова база, при граници: имоти с идентификатори 35167.302.84, 35167.302.9, 35167.302.10, 35167.302.86, 35167.302.88, чрез продажба на общинската част–113/ 713(сто и тринадесет към седемстотин и тринадесет) идеални части от земята на съсобственика - „Белс“ ЕООД, ЕИК: 123586121, седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, област Ст. Загора, ул.“Армейска“ №16, вх. В, ет. 2, ап. 5, за сумата от 2 400,00 (две хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – „Белс“ ЕООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

„Белс“ ЕООД, 6100 гр. Казанлък, п. к. 36, Индустриална зона 1.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.