РЕШЕНИЕ
№ 39
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3
Относно: ОС_70/28.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, в Поземлен имот с идентификатор 35167.505.15 по КККР на гр. Казанлък за сумата от 19 870,00 лева без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e подадено Заявление с вх. №68-05-2/10.10.2019 г. от Иван Йовчев, управител на „Инфра-Севтополис“ ООД за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.505.15 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ ХI – 9106 “За ОДО“ в кв. 385 по ПУП на град Казанлък, одобрен с Решения №684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС-Казанлък. Съгласно представения Нотариален акт  №188, т. 16, д. 3438, рег. № 4781/10.08.2018 г., дружеството е собственик на 140/461 ид. части от имота и сграда с идентификатор 35167.505.15.2.  За общинската част - 321/461 идеални части от поземления имот, без сгради, е съставен Акт за частна общинска собственост №3788/ 01.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. 7086, вх. №7089/ 06.11.2019 г, акт №146, т. 25, н. д. 5254.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.    

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 7222,50 лева, съгласно Удостоверение №7404049322 от 17.10.2019 г. на дирекция „Местни приходи“,  а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 19 870,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:


1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3788

01.11.2019 г.

„Инфра-Севтополис“ООД

19 870,00

За ОДО

361/ 461 ид. ч. от ПИ с идентификатор 35167.505.15 гр. Казанлък,

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.505.15 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно пет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък 6100, ул. „Петьо Ганин“, целият с площ 461 (четиристотин шестдесет и един) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10м), при граници: имоти с идентификатори: 35167.505.587, 35167.505.522, 35167.505.583, 35167.505.718, 35167.505.521, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI-9106 (единадесет за девет едно нула шест) отреден За обществено делово обслужване“ (ОДО) в кв. 385 (триста осемдесет и пет) по Подробен устройствен план на гр. Казанлък,  одобрен с Решения №684 от 30.07.2013 г. и №777 от 30.10.2013 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част - 321/461 (триста двадесет и една към четиристотин шестдесет и една) идеални части от земята на съсобственика - „Инфра - Севтополис“ ООД, ЕИК: 833040049, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. „Н. Петков“ №37А, за сумата от 19 870,00 (деветнадесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – „Инфра-Севтополис“ ООД.


Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; „Инфра-Севтополис“ ООД, 6100 гр. Казанлък, бул. „Н. Петков“ №37А

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.