РЕШЕНИЕ
№ 47
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3

Относно: ОС_130/17.12.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2020 - 2024 г.


Мотиви: Вносителят съобщава, че в Общински съвет - Казанлък е постъпило Писмо от Красимир Георгиев - председател на Окръжен съд - Стара Загора относно предлагане на кандидати за съдебни заседатели - мандат 2020-2024 г. - за Районен съд - Казанлък - 30 съдебни заседатели (за Общински съвет-Казанлък - 26 кандидати), в което се посочва, че във връзка с изтичащ мандат на съдебните заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Казанлък, е необходимо започване на процедура по предлагане на съдебни заседатели.

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Общински съвет – Казанлък, обяви прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели.

В изпълнение изискванията на чл. 67 и чл. 68 от ЗСВ, по предложение на Председателя на  Общински съвет – Казанлък, с Решение № 4/28.11.2019 г., ОбС създаде Временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2020 г. – 2024 г., която да изготви предложение за лицата (кандидати), за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък.

Броят на кандидатите за съдебни заседатели, които трябва да бъдат предложени от Общински съвет - Казанлък е 26, като най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от ЗСВ, а именно:

 - да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но ненавършили 68 години към момента на определянето им за съдебни заседатели, да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за която кандидатстват, да има завършено най-малко средно образование, не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им, не страдат от психически заболявания.

Към всяко от предложенията до Комисията задължително се прилагат,

следните документи:

1. Подробна автобиография, подписна от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

В срока обявен за подаването им, в ОбС постъпиха 29 заявления на кандидати за съдебни заседатели. Документите на кандидатите са разгледани на заседания на Временната комисия. След извършване на обстоен преглед за съответствието на документите с изискванията на ЗСВ, всички кандидати са допуснати до изслушване, а имената им са публикувани на електронната страница на ОбС - Казанлък. След изтичане на 14 дневния законов срок, кандидатите са поканени на изслушване от ВК. На изслушването не са се явили 3 кандидати, поради което Временната комисия предлага да бъдат отстранени от процедурата. Останалите 26 са одобрени.

Спазено е изискването за минимум 10% от одобрените кандидати да са педагози, а освен това част от останалите са юристи, вещи лица и бивши служители в съдебната система.

Предложението за подбор на съдебни заседатели касае въпрос от обществен интерес, а изпълнението му е свързано с мандат на съдебните заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Казанлък, които изтича през м. февруари 2020 г. Предвид на това Председателя внася за разглеждане настоящият доклад по реда на чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък.

Предвид изтичане на мандата на действащите съдебни заседатели през м. Февруари 2020 г. и необходимостта от разглеждане на решението на ОбС Казанлък от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Стара Загора с което да се определи новия състав на съдебните заседатели, се налага допускане на предварително изпълнение на приетото решение, на основание чл.60, ал.1 от АПК.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 67, чл.68 ал.1 и чл. 69 ал.1  от Закона за съдебната власт и чл.60, ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:

І. Предлага кандидати за съдебни заседатели за Районен съд  Казанлък, Мандат 2020 – 2024 г. лицата:

 • Деница Колева Ганчева
 • Мариана Атанасова Хаджиева
 • Емилия Енчева Грозева
 • Магдалена Желязкова Кунчева
 • Стефанка Христова Попова
 • Юсеин Ресим Кехайов
 • Йолина Любенова Маркова
 • Йовка Христова Атанасова
 • Десислава Петкова Найденова
 • Стефан Тодоров Ванков
 • Веселин Димитров Димитров
 • Ивелина Пенкова Николова
 • Красимира Петрова Илиева
 • Петър Марков Марчев
 • Здравка Димитрова Пендоловска
 • Севен Сербезов
 • Мария Иванова Костадинова
 • Стефка Тенева Иванова
 • Марийка Иванова Георгиева
 • Стефка Петрова Колева
 • Вера Колева Стоянова
 • Симеон Радианов Дамянов
 • Елена Колева Динева
 • Дена Сарандева Караиванова
 • Тоньо Василев Тонев
 • Димитър Божидаров Ялъмов
 •   

  ІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

  Председателят на Окръжен съд - Стара Загора;

  Лицата по т. от 1 до 26 вкл. и тримата отстранени кандидати. 

  Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                        

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 26/12/2019 г.