НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък