Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение No 10/19.12.2019г.