РЕШЕНИЕ
№ 58
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4


Относно: ОС_171/17.01.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2020 г. на Община Казанлък.


Мотиви: Вносителят съобщава, че на основание чл.15 и чл.16 от Закона за младежта ежегодно Кмета на Община Казанлък анализира състоянието на младежта в общината и изготвя проект на Общински годишен план за младежта, който се приема с решение от Общински съвет.

Годишният Общински план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, в съответствие с Националната стратегия за младежта, като се предвиждат ресурси за неговата реализация от общинския бюджет.

Приложеният Общински план за младежта на Oбщина Казанлък за 2020 г. е изготвен по методология на Министерството на младежта и спорта и е изцяло съобразен с приоритетите в Националната стратегия за младежта 2012 – 2020. В него се анализира състоянието и предизвикателствата на младежта в общината. На тяхна база се приоритизират дейности по провеждане на общинската политика за младежта.

Община Казанлък заедно с младежки организации на територията на общината, ежегодно разписват, предлагат и организират инициативи и дейности за повишаване активността на младежите. През м. ноември 2019 г. предложенията бяха обобщени и обсъдени от Младежки общински съвет – гр. Казанлък и младежки организации. Дейностите и инициативите са включени за изпълнение в Общинския план за младежта на Община Казанлък за 2020 г.

Общинският план за младежта на Община Казанлък за 2020 г. се обезпечава от Приложение 19 „Младежки календар“, част от бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка чл. 16 от Закон за младежта,

Р Е Ш И:

Приема Общински план за младежта на Община Казанлък за 2020 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 33.  

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/01/2020 г.