РЕШЕНИЕ
№ 59
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 4
Относно: ОС_157/06.01.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно определяне на представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на Писмо с вх. № ОС-135/18.12.2019 г. на Областния управител на Област Стара Загора – Гергана Микова и в съответствие с разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона за регионално развитие /ЗРР/, в Област Стара Загора е създаден Областен съвет за развитие. Съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗРР, негов председател е Областният управител, а постоянни членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури, на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Във връзка с актуализацията на състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора и предвид участието ми в предходния мандат на същата организация, предлагам да подкрепите кандидатурата ми за представител, от квотата на общински съвет Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2 от ЗРР,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя за свой представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора, Николай Златанов Димитров – председател на Общински съвет  Казанлък, Мандат 2019 – 2023 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Областен управител и председател на Областния съвет за развитие на Стара Загора.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/01/2020 г.