НАРЕДБА № 23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък, приета с Решение № 55/28.01.2020 г.